Post Tagged with: "фактор"

Русия се превръща в световен фактор

31.05.2014 at 17:58 0 comments

Запад­ната про­паганда, отра­зя­ваща съби­ти­ята в Украйна, има две основни цели. Пър­вата е да скрие, да отвлече внима­ни­ето от ролята, която Вашинг­тон изигра за сва­ля­нето на демо­кра­тично избра­ното укра­ин­ско пра­ви­тел­ство. А вто­рата — да демо­ни­зира Русия. Източник: „OpEdNews​.com”, САЩ Исти­ната е известна, но тя не е нужна на запад­ните елек­тронни и […]

Прочети повече ›