Post Tagged with: "Слънчева Нова Година"

Учителят Петър Дънов за мисията на славянството

Учителят Петър Дънов за мисията на славянството

31.08.2014 at 08:15 1 comment

По слу­чай 150 години от рож­де­ни­ето на Учи­теля Петър Дънов и настъп­ва­нето на Слън­че­вата Нова година (19 август) д-​р Видка Нико­лова — дълго­го­дишна чита­телка на в. “Русия днес”, под­бра негови изказва­ния за сла­вян­ската идея. Видка Нико­лова е завършила българ­ска фило­логия в „СУ „Св. Климент Охрид­ски”. Има две научни степени — […]

Прочети повече ›