Post Tagged with: "матрица"

Професор от Калининград допуска, че човечеството живее в ”Матрица”

Професор от Калининград допуска, че човечеството живее в ”Матрица”

29.04.2015 at 08:15 0 comments

„Не твърдя, че живеем в мат­рица. Про­сто нау­ката отдавна настигна фан­та­сти­ката”, казва про­фе­сор Артьом Юров, спе­ци­а­лист по тео­ре­тична физика от Бал­тийския феде­ра­лен уни­вер­си­тет „И.Кант”. „Всеки, който е гле­дал извест­ните холи­вуд­ски филми „Мат­рицата” и „13-​ти етаж”, се е замис­лял: „Дали е луд?” Същото нещо си е мислил и фило­софът от Оксфорд […]

Прочети повече ›