Post Tagged with: "ГАЗел Next"

Г А З излиза на европейския пазар

Г А З излиза на европейския пазар

18.06.2014 at 12:57 0 comments

Един от лиде­рите на рус­ката автомо­билна промиш­ле­ност — групата от компа­нии ГАЗ, получи сер­тифи­кат за про­дажба на автомо­би­лите „ГАЗел Next” на тери­то­ри­ята на Европе­йския съюз, предаде Интерфакс. През послед­ните години, при­ме­рите за успешно изли­зане на рус­ките автомо­билни гиганти на паза­рите на стра­ните от Европа са доста малко. Това успяха да напра­вят […]

Прочети повече ›