Post Tagged with: "американско радио"

Американско радио уличи Порошенко в злоупотреба с власт

Американско радио уличи Порошенко в злоупотреба с власт

19.05.2015 at 11:30 0 comments

Аме­ри­кан­ското радио „Сво­бодна Европа/​Свобода” раз­кри­ти­кува пре­зи­дента на Украйна Пьотр Порошенко за зло­упо­треба с пъл­номощи­ята си за защита на соб­ствена недвижима соб­стве­ност в Киев. Спо­ред извърше­ното от радио­станци­ята жур­на­ли­сти­че­ско раз­след­ване, резул­та­тите от което са пуб­ли­ку­вани на англо­е­зич­ната вер­сия на сайта, Порошенко е при­до­бил, използ­вайки властта си, земен парцел до Киевско-​Печорската лавра […]

Прочети повече ›