20 хиляди доброволци ще бъдат привлечени за Световно първенство по футбол

Пла­ни­рано е около 20 хиляди доб­ро­волци да бъдат задействани при подго­тов­ката и про­веж­да­нето на Све­тов­ното първен­ство по фут­бол през 2018 г. в Русия, съобщи прес­служ­бата на Орга­ни­за­ци­он­ния коми­тет „Россия-​2018″, съобщи ТАСС.

В сряда започна заявъч­ната кампа­ния за доб­ро­волците, които желаят за участват в про­веж­да­нето на пред­ва­ри­тел­ния жре­бий за фут­бол­ния форум. Пла­нира се да бъдат при­вле­чени 300 доб­ро­волци, които ще бъдат избрани сред 2000души, които първи са изпра­тили заяв­ките си. Молби могат да пода­ват както рус­наци, така и чуж­денци, които вла­деят сво­бодно руски език. Пред­ва­ри­тел­ният жре­бий за Све­тов­ното първен­ство ще се състои на 25 юли в Констан­ти­нов­ския дво­рец в Санкт Петербург.

Концепци­ята за офици­ал­ната доб­ро­вол­ческа програма на Орга­ни­за­ци­он­ния коми­тет ще бъде пред­ста­вена през юни. Тя обещава да бъде една от най-​мащабните в исто­ри­ята на Све­тов­ните първен­ства по фут­бол. Програмата пре­дви­жда съз­да­ване на доб­ро­вол­че­ски цен­трове във всички гра­дове орга­ни­за­тори, форми­ране на единно информаци­онно про­стран­ство, под­бор и обу­че­ние на доб­ро­волците, както и непо­сред­ствена орга­ни­за­ция на тях­ната работа.

Функци­ите на доб­ро­волците ще вклю­ч­ват най-​различни направ­ле­ния на дей­ност — работа със зри­те­лите, уча­стие в про­веж­да­нето на цере­мо­нии, линг­ви­стични услуги, орга­ни­за­ция на транспортно осигу­ря­ване, разпо­лагане в хоте­лите, медицин­ско обслуж­ване. Глав­ната задача на доб­ро­волците е да помогнат за съз­да­ване на доб­роже­ла­телна и гостопри­емна атмо­сфера по време на меропри­я­ти­ята, като осигу­рят най-​добри усло­вия за спор­ти­стите, за зри­те­лите, за офици­ал­ните гости и за пред­ста­ви­те­лите на медиите.

 

 

 

error: Съдържанието ни е авторско!