Юкио Хатояма не видя танкове и гладуващи хора в Крим

Юкио Хатояма не видя танкове и гладуващи хора в Крим

Публикувано от:

Бившият япон­ски премиер и ръко­во­ди­тел на друже­ството за дружба „Япония-​Русия” Юкио Хато­яма, който миналата седмица при­стигна в Крим въпреки пре­дупре­жде­ни­ята на офици­а­лен Токио, не се бои да се завърне в роди­ната си, съобщи самият той пред жур­на­ли­сти: „Ако се страху­вах да се завърна в Япо­ния, веро­ятно нямаше изобщо да дойда тук. Свик­нал съм с пра­ви­тел­стве­ната критика.”

Експреми­ерът на Япо­ния при­стигна в Крим въпреки препоръ­ките на офици­а­лен Токио да не посещава полу­ост­рова. Визи­тата му беше за три дни, през които той искал лично да се убеди в стремежа на жите­лите да се при­съе­ди­нят към Русия. Той се срещна с ръко­вод­ството на Крим, а в четвъртък посети Севастопол.

Рефе­рен­думът отго­варя на демо­кра­тич­ните ценности

Резул­та­тите от общо­крим­ския рефе­рен­дум, състоял се на 16 март мина­лата година, отра­зя­ват реал­ната воля на кри­мчани, смята Хато­яма: „Раз­брах, че рефе­рен­думът е преми­нал мирно, спо­ред демо­кра­тич­ните проце­дури и е реа­лен за воле­и­зя­вата на кри­мчани. За съжа­ле­ние, съби­ти­ята, ста­нали в Крим, не се пре­да­ват от япон­ските медии в досто­ве­рен вид.”

Хато­яма изрази уваже­ние към жите­лите на Крим заради факта, че те са успели да решат соб­стве­ния тери­то­ри­а­лен про­блем, благо­да­ре­ние на което полу­ост­ро­вът е преми­нал в състава на Рус­ката феде­рация по мирен път: „Убе­ден съм, че нач­инът, по който беше про­ве­ден демо­кра­тич­ният рефе­рен­дум в Крим, и фактът, че чрез демо­кра­тично осъще­стве­ния рефе­рен­дум беше решен тери­то­ри­а­лен про­блем, ще остане в све­тов­ната исто­рия като едно от най-​знаковите събития.”

Спо­ред япон­ския поли­тик в све­тов­ната общ­ност и досега звучи кри­тика, че крим­ският рефе­рен­дум про­ти­во­ре­чал на укра­ин­ската кон­сти­туция: „От информаци­ята, която успях да получа по време на пре­стоя ми тук, с голяма радост раз­брах, че крим­ският рефе­рен­дум съо­т­вет­ства на зако­но­да­тел­ството, в това число и на украинското.”

Япо­ния трябва да повлияе на САЩ по повод санкциите

В отго­вор на въпроси на жур­на­ли­сти Хато­яма призна, че сега Япо­ния формира външ­ната си поли­тика под вли­я­ние на САЩ и Запада: „По въпроса за Крим япон­ското пра­ви­тел­ство също кон­со­ли­дира позици­ята си със запад­ните страни. Именно затова то прие санкции по отноше­ние на Русия. Фактът, че в усло­ви­ята на санкции япон­ска делегация посещава Крим, се възпро­ема от нашето Външно мини­стер­ство като недопу­стимо поведение.”

Спо­ред Хато­яма, за да се снемат санкци­ите към Русия Япо­ния трябва да има опре­де­лена позиция пред адми­ни­страци­ята на САЩ. Той смята, че в това отноше­ние трябва да се предпри­емат опре­де­лени уси­лия от япон­ска страна.

В Крим няма тан­кове и гладуващи

Бившият япон­ски премиер не видя по улиците на гра­до­вете на Крим тан­кове и гла­ду­ващи хора, а обрат­ното, твър­дят запад­ните медии. Той заяви: „Втори ден съм в Крим, но със соб­стве­ните си очи видях, че кри­мчани живеят напълно щаст­ливо и мирно. Изборът в полза на при­съе­ди­ня­ва­нето към Русия е напра­вен ясно и не под вли­я­ние на няка­кво въоръжено въз­действие, а във връзка със соб­стве­ните настро­е­ния и мечти. Раз­бира се, че не видях тан­кове по улиците на гра­до­вете. Оче­видно, че информаци­ята в меди­ите се под­нася по осо­бен начин.”

Хато­яма заяви, че е радо­стен лично да се увери в щаст­ли­вия живот на полу­ост­рова: „Сраму­вам се, че нашите медии отра­зиха ситу­аци­ята в Крим едно­стран­чиво. Трябва да имаш мъже­ството да под­на­сяш на обще­ството всички факти.”

Експреми­ерът заяви, че е готов да допри­нася за раз­ви­ти­ето на кул­тур­ните и хума­ни­тар­ните връзки между новия руски регион и Япо­ния: „Искам да вяр­вам, че с кул­тур­ните и човеш­ките връзки могат да бъдат съз­да­дени усло­вия за реша­ване и на поли­ти­че­с­ките про­блеми.” Той под­крепи иде­ята за съз­да­ване на общ­ност между Крим и Япо­ния, пред­ложена от заместник-​директора на Лива­дийския дворец-​музей Кон­стан­тин Постников.

В Токио нари­чат посеще­ни­ето на Хато­яма необми­слена стъпка

Визи­тата на експреми­ера на Япо­ния в Крим е необми­слена стъпка, заяви в сряда на пре­с­конфе­ренция гене­рал­ният сек­ре­тар на Мини­стер­ския съвет на стра­ната Йоси­хиде Суга: „За поли­тик, който в мина­лото е заемал поста министър-​председател, това е крайно необми­слена постъпка. Пра­ви­тел­ството на Япо­ния изра­зява съжа­ле­ние във връзка с това.”/в. Русия днес – Россия сегодня