Ще изтрезнее ли ЕС през зимата?

Ще изтрезнее ли ЕС през зимата?

Публикувано от:

Как да нака­раш една страна да вземе реше­ние, което е абсо­лютно неизгодно за нея? Вашинг­тон знае отго­вора на този въпрос. Така напри­мер, САЩ си свършиха добре рабо­тата в Бълга­рия, като не й дадоха шанс да отсто­ява сво­ите инте­реси, се казва в комен­тар на радио „Голос России”.

София за поре­ден път обяви спи­ра­нето на всички работи по про­екта за стро­и­тел­ството на газопро­вода „Южен поток”. Офици­ал­ната при­чина отново е „несъо­т­вет­ствие с нормите на Европе­йския съюз”. А неофици­ал­ната при­чина се крие в съв­сем раз­лична сфера — в геопо­ли­ти­че­с­ките инте­реси на Вашингтон.

Нека си при­пом­ним какво стана през юни. Тога­ваш­ният премиер Орешар­ски обяви спи­ра­нето, като обяви реше­ни­ето си непо­сред­ствено след срещата си с гости от САЩ, които по принцип нямат право на глас по този въпрос. Той разго­варя със сена­тора Джон Мак­кейн и него­вата свита. Инте­ресно е, че Мак­кейн в пряк текст бе обявил анти­рус­ката си позиция. Той много­кратно бе каз­вал, че в „Южен поток” трябва да има „кол­кото се може по-​малко руско уча­стие”. Само по себе си подобно изяв­ле­ние е пълна без­смислица, защото тъкмо Москва, а не САЩ, е иници­а­тор и от десе­ти­ле­тия корек­тен изпъл­ни­тел на прак­ти­ката за сигурни доставки на гориво за Европа.

Освен директ­ния натиск върху Бълга­рия, САЩ не забра­виха да вклю­чат и натиск върху Европе­йския пар­ламент. На17 април т.г. вли­я­тел­ната инсти­туция прие резо­люция, в която се обяви срещу изграж­да­нето на газопро­вода и при­зова да бъдат потър­сени други източ­ници на газови доставки за ЕС. Някои страни обаче продължа­ват да насто­яват за реа­ли­зи­ра­нето на про­екта, осо­бено като се имат пред­вид запла­хите на Киев да бло­кира тран­зита и то по време на кри­тич­ния есе­нен и зимен сезон. Но Аме­рика направи как­вото можа — Бълга­рия отстъпи, въпреки факта, че рус­кият газ е ней­ният един­ствен източ­ник на енергия.

Ако Украйна възпрепят­ства тран­зита през своя тери­то­рия, Бълга­рия ще се окаже в изклю­чи­телно тежко положе­ние. Освен това, безпре­ко­слов­ното й под­чи­не­ние на волята на САЩ ще й струва загу­бата на мили­арди долари за наци­о­нал­ния бюджет. Още тази година стро­и­тел­ството щеше да добави 2% към БВП на стра­ната и да съз­даде 5000 нови работни места. По-​важното е кой ще плаща за тези загуби.

Бълга­рия и по-​рано заявя­ваше, че ще пред­стави в Брюк­сел смет­ката за компен­сации на про­пус­на­тите ползи.

Въпреки това, да се зачерква про­екта още е твърде рано. Идва зима. Сту­до­вете са неиз­бежни, прекъ­сва­нето на тран­зита през Украйна е повече от веро­ятно. А може тъкмо зимата да охлади стра­стите на европе­йс­ките чинов­ници и охо­тата им да угаж­дат на САЩ.

в. „Русия днес”