Фести­ва­лите „Среб­ърни чучу­лиги” и „Альоша” съб­раха 1300 изпъл­ни­тели

Фести­ва­лите „Среб­ърни чучу­лиги” и „Альоша” съб­раха 1300 изпъл­ни­тели

Публикувано от:

Фести­ва­лите на пат­ри­о­тич­ната и анти­фашистка песен „Среб­ърни чучу­лиги” и на фрон­то­вата песен „Альоша” съб­раха 1300 изпъл­ни­тели от цялата страна. По тра­диция двата фести­вала се про­веж­дат съвместно. Музи­кал­ното съби­тие се състоя в цен­тра­лата на БСП на „Пози­тано” 20 на 18 и 19 октом­ври в София. Тази година фести­ва­лите са посве­тени на 70-​годишнината от деве­то­сеп­тем­врий­ската победа в Бълга­рия, 70-​та годиш­нина от Побе­дата над фашизма в Европа и 80 години от рож­де­ни­ето на Юрий Гага­рин. През 2014 г. „Среб­ърни чучу­лиги” чества 15-​ия си юби­лей, а „Альоша” — 12-​и.

 

Орга­ни­за­то­рите на музи­кал­ните про­яви са Цен­трал­ният, град­ски и обла­стен съвет на Българ­ския анти­фашистки съюз, Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за Бълга­рия”, Феде­рация за при­я­тел­ство с наро­дите на Русия и ОНД, Наци­о­нално движе­ние „Русофили”, Сдруже­ние на при­я­те­лите на Русия „Алек­сандър Нев­ски”, Феде­рация „Съюз на съо­те­че­стве­ниците”, Руски културно-​информационен център и „Дом на Москва” в София.

Спе­ци­ални гости на съби­ти­ето бяха Гуо Йеджоу — посла­ник на Китай­с­ката Народна Репуб­лика в Бълга­рия, Темир­тай Изба­стин, посла­ник на Репуб­лика Казах­стан в Бълга­рия, Чън Би-​Хо — посла­ник на Репуб­лика Корея в Бълга­рия, Янаки Сто­и­лов — депу­тат от Българ­ската соци­а­ли­сти­ческа пар­тия, Калоян Паргов — пред­се­да­тел на Град­ския съвет на БСП и много други.

 

От посол­ството на Русия в Бълга­рия при­състваха: Кирил Рънза — съвет­ник по кул­тур­ните въпроси, Роберт Шеста­ков — първи сек­ре­тар и пред­ста­ви­тел на Мини­стер­ството на обра­зо­ва­ни­ето и нау­ката на Рус­ката Феде­рация, Олег Кова­льов — старши съвет­ник по ико­номи­че­с­ките въпроси. Посла­ни­кът на Русия в Бълга­рия — Н.пр. Юрий Иса­ков бе един от спе­ци­ал­ните гости на съби­ти­ето, но заради нато­ва­ре­ния си график не успя да при­съства. Пред­ста­ви­те­лите на рус­кото посол­ство под­не­соха него­вите поздрав­ле­ния към орга­ни­за­то­рите, журито и участ­ниците във фести­ва­лите. Пред­се­да­те­лят на БСПМихаил Миков също изпрати поздра­ви­телно писмо.

Пред сто­лич­ната пуб­лика в цен­тра­лата на БСП на улица „Пози­тано” 20 се пред­ста­виха музи­кални състави от цяла Бълга­рия. Спе­ци­ално за двата фести­вала в сто­лицата при­стиг­наха изпъл­ни­тели от Варна, Хисаря, Пле­вен, Кар­лово, Велинград, Пер­ник и много други. Най-​възрастният участ­ник в музи­кал­ната про­ява бе на 84 години, а най-​малкият — на6.

 

На орга­ни­за­то­рите на фести­ва­лите „Среб­ърни чучу­лиги” и „Альоша”, сред които проф. Тео­дора Сачан­ска, Чав­дар Сто­име­нов, Борис Цвет­ков, Любомир Кола­ров, Борис Громов, Нико­лай Мали­нов и Боряна Или­ева, бяха връ­чени почетни грамоти.

Любомир Кола­ров, пред­се­да­тел на Софийското сдруже­ние на при­я­те­лите на Русия „Алек­сандър Нев­ски”, при­зова от сце­ната всички свои съна­род­ници, при­я­тели на Русия и наро­дите от ОНД да помогнат за спа­ся­ва­нето на Памет­ника на Съвет­ската армия в центъра на София. Той се нуж­дае спешно от осно­вен ремонт. Кола­ров напомни, че точно на 9 май2015 г. чове­че­ството търже­ствено ще отбе­лежи 70-​годишнината от Вели­ката победа. По този повод той при­зова да посрещ­нем с достойн­ство тази забе­лежи­телна дата и да събе­рем пари за ремон­ти­ра­нето на най-​големия памет­ник на съвет­ските воини на Бал­ка­ните — сим­вол на общата ни борба срещу фашизма.

В продълже­ние на два дни музи­канти от цялата страна пяха руски и българ­ски песни за зри­те­лите в залата на „Пози­тано” 20.

Музи­кал­ният праз­ник започна с песента „Моя страна, моя бълга­рия” на Емил Димит­ров, изпъл­нена от голямата българ­ска актриса и певица Грета Ган­чева. След нея на сце­ната излезе сли­вен­ската вокална група „Рус­ская песня” с художе­ствен ръко­во­ди­тел Нина Михай­лова. Зри­те­лите успяха да се насла­дят на пре­крас­ните гла­сове и на формаци­ите „Чер­вена роза”, „Сла­вейни гла­сове”, „Ран Боси­лек”, трио „Сюрприз”, ансам­бъл „Магия”, вокална група „Кара­оке” и много други.

Пред­ста­ви­те­лите на рус­кото посол­ство начело с Кирил Рънза изпяха две песни на руски език пред сто­лич­ната пуб­лика. Зри­те­лите оста­наха оча­ро­вани от пред­ста­вя­нето на хора от деца към рус­кото посол­ство с музи­ка­лен ръко­во­ди­тел Ека­те­рина Белова.

В рам­ките на фести­ва­лите се откро­иха и много инди­ви­ду­ални изпъл­ни­тели като Наташа Гор­ношенко, Сонай Юсеин, Ани Ушева и много други. Всеки участ­ник получи спе­ци­ална грамота и подарък. Името на побе­ди­теля ще стане ясно през декем­ври. В състава на журито тази година са: проф. Михаил Буку­рещ­лиев, проф. Стоян Анге­лов, Кирил Ико­номов, Лозан Такев, Румяна Вла­ди­ми­рова, Надя Сто­ич­кова и Калина Диханова.

Пър­вият фести­вал „Среб­ърни чучу­лиги” се про­веде на 13 декем­ври 1998 г. В него участваха повече от 200 изпъл­ни­тели, сред които деца, юноши, мла­дежи и хора на средна въз­раст. Изпъл­не­ни­ята оце­ня­ваха: проф. Буку­рещ­лиев, проф. Лили Бръч­кова, проф. Стоян Анге­лов, Маргрет Нико­лова и Чав­дар Маждраков.

Пона­сто­ящем „Среб­ърни чучу­лиги” и Альоша” се про­веж­дат едно­временно. Изпъл­ни­те­лите имат право да участват с по две песни в двата фестивала.