Учени от Русия и Испания – заедно срещу рака при децата

Учени от Русия и Испания – заедно срещу рака при децата

Публикувано от:

В момент, когато „на мода” са санкци­ите срещу Русия, лека­рите от Испа­ния и Русия обе­ди­ня­ват уси­ли­ята си в името на спа­се­ни­ето на онко­логично болни деца. Преди два месеца в. „Рос­сий­ская газета” раз­каза за иници­а­ти­вата на кли­ни­ката „Витас Кса­нит”, начело с Мер­се­дес Мин­хи­бар, да покани руски деца заедно с роди­те­лите им за реха­би­ли­тация след лече­ние на ракови забо­ля­ва­ния. В продълже­ние на 18 дни испан­с­ките медици рабо­тиха инди­ви­ду­ално с всяко дете. Не че децата са оздра­вели — чудеса не ста­ват, но това е било важен етап в повиша­ване каче­ството им на живот.

В наве­че­ри­ето на 9 май рус­ките медици пока­ниха колегите си от Испа­ния, които посе­тиха Центъра „Дмит­рий Рога­чев” за лече­ние на хема­то­логични, онко­логични и имунни забо­ля­ва­ния с ръко­во­ди­тел ака­демик Алек­сандър Румянцев. Именно той посрещна испан­с­ките си колеги, раз­каза им и им показа с какво се занима­ват рус­ките медици. Испан­с­ките гости не скриха, че са впе­чат­лени от орга­ни­за­ци­ята, обо­рудва­нето и рабо­тата на рус­ките си колеги. В резул­тат на срещата бе подпи­сано спо­ра­зуме­ние за продължа­ване на сътруд­ни­че­ството, така че руски деца, стра­дащи от най-​тежки забо­ля­ва­ния, да могат да преми­на­ват реха­би­ли­тация в Испа­ния, където ще пре­би­ва­ват не само заедно с роди­те­лите си, но и със спе­ци­а­ли­сти от Русия.

От своя страна, Центърът „Дмит­рий Рога­чев” ще при­ема малки паци­енти от Испа­ния, също заедно с роди­те­лите и испан­ски медици. Спо­ред спе­ци­а­ли­стите и от двете страни много важно е да обме­нят опит по пре­саж­дане на костен мозък, което успешно се прави в Русия, и по семейна реха­би­ли­тация, в което испан­с­ката страна има без­спорно добри постиже­ния, докато в Русия това е все още нещо ново.