Учени в Томск създадоха първия в Русия биополимер

Учени в Томск създадоха първия в Русия биополимер

Публикувано от:

Спе­ци­а­ли­сти от лабо­ра­то­ри­ята за ката­ли­тични изслед­ва­ния в Том­ския държа­вен уни­вер­си­тет успяха да наме­рят реше­ние на про­блем, може да се каже, от наци­о­нално зна­че­ние, съобщи “Mосковски Комсомолец”. Химиците раз­ра­бо­тили метод за полу­ча­ване на био­разграж­дащи се полимери на осно­вата на поли­лак­татна кисе­лина. Сфе­рата за при­лагане на такива мате­ри­али е доста широка, най-​вече във въз­ста­но­ви­тел­ната медицина, пла­стич­ната хирургия, сто­ма­то­логи­ята и фарма­ко­логи­ята. По информация на Том­ския инсти­тут, с помощта на био­разграж­дащи се полимери на базата на поли­лак­татна кисе­лина, може да се замени прак­ти­че­ски всеки изно­сен фраг­мент на кост. В някои държави такива биопо­лимери успешно се използ­ват в лицево-​челюстната хирургия и в сто­ма­то­логи­ята — в каче­ството на свър­зващ компо­нент. Този мате­риал служи за мат­рица за пъл­ни­теля, напри­мер за хид­рок­сиапа­тит, който е основ­ният компо­нент на кост­ния минерал.

Уче­ните в Томск съз­да­доха пър­вия в Русия биопо­лимер, от който може да се „напе­ча­тат” части от кости. Сега недо­стигащият фраг­мент в костта може да се напе­чата на 3D-​принтер.

Благо­да­ре­ние на това свойство на полимера за био­разграж­дане не се изис­ква повторна опе­рация за извли­чане на импланти. След изти­ча­нето на 36 месеца имплантът напълно се разгражда и се заме­ства с костна тъкан”, раз­казва един от раз­ра­бот­чиците на тех­но­логи­ята Вла­ди­мир Ботвин.

По думите на вто­рия раз­ра­бот­чик — Олга Гор­де­ева, недо­стигащият фраг­мент от кост може да бъде напе­ча­тан на 3D-​принтер.

Биопо­лимерът се заре­жда в екс­тру­дер (машина за пре­ра­ботка на полимерна суро­вина), мате­ри­алът излиза във вид на конец, който ще служи като мате­риал за три­измер­ния печат. Използва­нето на тех­но­логи­ите на 3D-​печата, поз­во­лява изра­бот­ва­нето на медицин­ски изде­лия във всяка форма”, раз­каза Гордеева.

Зад гра­ница биопо­лиме­рите се използ­ват активно в лицево-​челюстната хирургия, в сто­ма­то­логи­ята в каче­ството на свър­зващ компо­нент. Този мате­риал служи за мат­рица на пъл­ни­теля, напри­мер, за хид­рок­сипа­тит, който е основ­ната мине­рална състав­ля­ваща на костта. Благо­да­ре­ние на такова свойство на полимера като био­раз­лага­емост, про­веж­да­нето на повторна опе­рация за изва­ждане на имплант е излишна. В процеса на син­тез, ние можем да уста­но­вим жела­ните сро­кове на рез­орбция на полимер. Освен това, използва­нето на раз­лични видове конец ни дава възмож­ност да съз­да­ваме медицин­ски мате­ри­али с гра­ди­ентни сро­кове на био­ре­з­орбция (био­разграж­дане). В момента про­веж­даме активно сътруд­ни­че­ство с други медицин­ски орга­ни­за­ции по раз­ра­бот­ва­нето на набор модели от най-​необходимите био­разграж­дащи се импланти, активно се работи в тества­нето на раз­ра­бот­ката в раз­лични кли­ники на Русия”, поясни Вла­ди­мир Ботвин.

Биопо­лиме­рите могат зна­чи­телно да облек­чат живота на много хора, а за някои са истин­ско спа­се­ние. С помощта на биопо­лимера може да се замени прак­ти­че­ски всеки изно­сен фраг­мент на кост. Такава необ­хо­димост въз­ни­ква при всеки човек, който е полу­чил травма или има вро­дена пато­логия. Освен това, биопо­лимерът може да служи за обвивка на сто­ма­то­логични лекар­ства с продължи­телно действие. Разграж­дайки се в уста­но­ве­ните сро­кове, той постепенно ще осво­бож­дава лекар­ството, осигу­ря­вайки по този начин лече­бен ефект.