Учените се заемат с екологията на Колския полуостров

Учените се заемат с екологията на Колския полуостров

Публикувано от:

За първи път през послед­ните 10 години рус­ките учени ще изслед­ват тотално замър­ся­ва­нето на Кол­ския полу­ост­ров, ще изме­рят съдър­жа­ни­ето на замър­си­те­лите в неза­мръз­ващата част на аква­то­рия, където се изтича кана­ли­за­ци­ята от предпри­я­ти­ята на Мурманск и се осъще­ствява товаро-​разтоварването на въг­лища, неф­топро­дукти и риба, предаде РИА новости.

Резул­та­тите от изслед­ва­нето ще бъдат открити и достъпни така, че всяко от предпри­я­ти­ята да може да оцени своя дял във въз­действи­ето върху еко­логи­ята на залива и да изра­боти мерки по нама­ля­ване на вре­дите. Освен това дан­ните ще поз­во­лят да бъде изра­бо­тен план за система­ти­чен мони­то­ринг по състо­я­ни­ето на залива. Рабо­тата ще бъде извършена съвместно от Центъра за лабо­ра­то­рен ана­лиз и тех­ни­че­ски изме­ре­ния и Меж­ду­на­род­ния еко­логи­чен фонд „Чисти морета”. Спе­ци­а­ли­стите ще про­ве­дат тестове на всички замър­си­тели и ще опре­де­лят степента на тях­ната концен­трация, както и ана­лизи по мик­ро­би­логични параметри, за да се изясни въз­действи­ето на кана­ли­за­ци­ята в замър­ся­ва­нето на залива. Ана­лизът на грунта ще поз­воли да се изясни степента на общото нега­тивно въз­действие върху целия Кол­ски полу­ост­ров, защото тези веще­ства са се трупали в продълже­ние на много години.

Про­ве­де­ните в нача­лото на века изслед­ва­ния са пока­зали, че в срав­не­ние със съвет­ския период полу­ост­ро­вът е ста­нал по-​чист, което експер­тите обяс­ня­ват с пониже­ната ико­номи­ческа актив­ност на големите предпри­я­тия, нама­ля­ва­нето на транспорт­ния поток и обемите на сто­ко­обо­рота. Напо­следък обаче актив­но­стта на раз­лич­ните компа­нии нараства.