Ученик от Санкт Петербург взе «Малък Нобел»

Ученик от Санкт Петербург взе «Малък Нобел»

Публикувано от:

„Малък Нобел” по матема­тика получи уче­ник от Санкт-​Петербург. Еди­на­де­се­то­клас­ни­кът Данил Фиал­ков­ски стана един от побе­ди­те­лите на финал­ния етап от Све­тов­ния кон­курс за научни и инже­нерни постиже­ния за уче­ници — Intel ISEF, съобщи „Интерфакс”.

Момчето се сърев­но­вава с 1700 участ­ници от 75 страни от цял свят. Той пред­стави своето изслед­ване със слож­ното наиме­но­ва­ние „Бърз алго­ритъм за изчис­ля­ване кому­та­тор­ната дължина в сво­бодна група”. Данил е 28-​ият побе­ди­тел и носи­тел на награди на Intel ISEF от петер­бург­ската Лабо­ра­то­рия за непрекъс­нато матема­ти­че­ско обра­зо­ва­ние (ЛНМО).

Преми­ята Grand Avard, нари­чана още „Малък Нобел”, му бе връ­чена в аме­ри­кан­ския град Питс­бург на търже­стве­ния финал на кон­курса. Парич­ният размер на отли­чи­ето е 500 долара. Преди това — през фев­ру­ари т.г., Данил отбе­ляза още една победа, която му отвори вра­тите към Grand Avard. Той спе­чели Общо­рус­кия уче­ни­че­ски кон­курс за научни постиже­ния „Юниор”, орга­ни­зи­ран от Наци­о­нал­ния изсле­до­ва­тел­ски ядрен уни­вер­си­тет МИФИ. Това му даде право да влезе в рус­кия отбор на кон­курса Intel ISEF. Общо в меж­ду­на­род­ното състе­за­ние участваха седем възпи­та­ници на ЛНМО.