Ученик изобрети „Шпикомер”

Ученик изобрети „Шпикомер”

Публикувано от:

С помощта на „Шпи­комер” вече е възможно да се измери дебе­ли­ната на слоя на под­кож­ните маз­нини при пра­се­тата. Благо­да­ре­ние на новия уред вече може да се избере най-​подходящото прасе за праз­нич­ната трапеза. 12-​годишният уче­ник Айдар Мини­баев завърши тази година 5-​ти клас в обик­но­вено сел­ско учи­лище, но вече е изве­стен в око­ли­ята като изоб­ре­та­тел. За три години момчето е успяло да кон­стру­ира уреда „Шпи­комер” в помощ на ферме­рите — те вече ще могат да измер­ват слоя под­кожни маз­нини при живи свине.

„По-​рано дебе­ли­ната на сла­ни­ната при сви­нете се измер­ваше по след­ния начин: раз­ряз­вали под­кож­ния слой и слагали вътре линийка, но този метод е много жесток. После двама учени от Казан изоб­ре­тили уред с два елек­трода в двата му края и когато те достигат до месото, светва спе­ци­ална лампичка”, раз­ка­зал на LifeNews Айдар Минибаев.

Него­вият уред се състои от два елек­трода и един уси­л­ва­тел с посто­я­нен ток и два промен­ливи рези­стора. По думите на Айдар, маз­ни­ните имат лошо съпро­тив­ле­ние, а при месото то почти лип­сва. Сега обаче, след като такова изоб­ре­те­ние е възможно, купу­ва­чите ще пре­ста­нат да се опла­к­ват от каче­ството на мес­ната про­дукция и месото като цяло, защото вече отрано ще се знае доколко е охра­нено живот­ното, преди да бъде убито.

„Добре че, катего­ри­ята на свин­ското вече ще може да се опре­деля, докато живот­ните са живи”, поясни пред LifeNews глав­ният вете­ри­на­рен лекар към ОСБ „Стер­ли­тамак­ский” Олег Никитин.

Сега мла­дият изоб­ре­та­тел пла­нира да пусне своя „Шпи­комер” в масово про­из­вод­ство. И докато промиш­ле­ниците изчис­ля­ват предпо­лага­емата печалба, 12-​годишният Айдар Мини­баев помага на съсе­дите си в избора на най-​охраненото прасе за праз­нич­ната трапеза.