ТЕЛЕВИЗОРЪТ СЕ ОКАЗА ПО-ПОПУЛЯРЕН ОТ ИНТЕРНЕТ

ТЕЛЕВИЗОРЪТ СЕ ОКАЗА ПО-ПОПУЛЯРЕН ОТ ИНТЕРНЕТ

Публикувано от:

Ста­рият верен теле­ви­зор се оказа осно­вен източ­ник на информация за мно­зин­ството рус­наци, неза­ви­симо от това къде живеят, на каква въз­раст са, с какво обра­зо­ва­ние и ста­тут в обще­ството. До този извод са стиг­нали социо­ло­зите от „Левада-​центр” в изслед­ване за медий­ния ланд­шафт в Русия. През март 2014 г. 90% от рус­наците и 94% от жите­лите на Москва са полу­ча­вали информация за съби­ти­ята от теле­ви­зи­ята. От интер­нет изда­ни­ята са черпели информация 24% от рус­наците и 42% от сто­ли­ча­ните. Вест­ниците са източ­ник на информация за 19% от запи­та­ните, 31% от сто­ли­ча­ните. Радиото е предпо­чи­тано съо­т­ветно от 15% и 25%. Дан­ните показ­ват, че соци­ал­ните мрежи са осно­вен източ­ник на информация за 15% от жите­лите извън сто­лицата и 25% от столичани.
Резул­та­тите водят до извода, че повече от 50% от насе­ле­ни­ето на Русия полу­чава информация от един източ­ник и най-​често това е теле­ви­зи­ята. 20% полз­ват два източ­ника, 17% — три, а 12% използ­ват от четири до седем източника.