Театър от Русия откри сцената на „Жреци на музите”

Театър от Русия откри сцената на „Жреци на музите”

Публикувано от:

С теат­рална вечер започна меж­ду­на­род­ният фести­вал „Жреци на музите” в Лозе­нец. В пър­вата фести­вална вечер на открита сцена под звез­дите се изявиха актьо­рите от Наро­ден театър „Втора реал­ност” от Шахов­ски район, Мос­ков­ска област. Те пред­ста­виха пие­сата от съвремен­ния драма­тург Алек­сандър Коров­кин „Кукла за бул­ката”. Пред­став­ле­ни­ето е заба­вен фарс, който раз­казва обик­но­вена исто­рия от живота на хората в малко руско село. Сред геро­ите са поза­ста­ряла мома, на която й пред­стои сватба, амбици­озната й майка, коло­ритни съседи, както и герой от вой­ната, който обърква пла­но­вете на всички.

Театър „Втора реал­ност” е съз­да­ден преди 35 г. В него участват люби­тели на изку­ството с раз­лични про­фе­сии и занима­ния. Сред тях има учи­тели, инже­нери и биз­не­смени. Сред­ната им въз­раст е 45 г., а най-​възрастният сред тях е на 60 г. Обе­ди­нява ги любо­вта към сце­ната и изку­ството, както и пре­крас­ната атмо­сфера, която си съз­да­ват. Издържат се главно от пред­став­ле­ни­ята, които показ­ват пред пуб­ли­ката в род­ния си град и на гастроли, както и с помощ от адми­ни­страци­ята на града.

Фести­валът „Жреци на музите” се про­вежда за осми път в Лозе­нец. Тогава сце­ните по гра­до­вете на южното ни Чер­номо­рие посрещат певци, танцьори и арти­сти от Полша, Украйна, Русия, Холан­дия и Лат­вия. 12 града от цяла Бълга­рия, сред които Враца, Горна Оря­хо­вица, Каза­н­лък, Кнежа, Русе, Търго­вище, Пер­ник, Шумен, Разград, София, Ямбол и Царево изпращат ежегодно свои посла­ници на срещата на музите. Общо над 350 изпъл­ни­тели от над 20 твор­че­ски формации, пред­ста­вящи раз­лични изку­ства, се срещат за един истин­ски праз­ник на музите. Те се пред­ста­вят пред много­бройна пуб­лика на сце­ните в Царево, При­мор­ско, Китен, Лозе­нец, Вар­вара, Ахтопол и Синеморец.