С финален семинар се закри проекта,финансиран от  Европейския социален фонд

С финален семинар се закри проекта,финансиран от Европейския социален фонд

Публикувано от:

На 29.09.2014 г. се проведе финален Семинар, с който се закри проекта на Агенция КРОСС с № BG051PO001-7.0.07-0181-C0001”Електронно включване,  подобряване на работните процеси, качеството и гъвкавостта на работната сила“, финансиран от Европейския социален фонд посредством схема  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МТСП „Без граници- компонент 1, фаза 2“.

IMG_9976

В рамките на семинара бяха представени основните постижения и резултати в сферата на развитието на човешките ресурси и използването на ИКТ в информационните агенции и медийния мониторинг. Чуждестранният опит бе представен от специалните гости  – Сибил Оуеркс и Гиргили Медгиси – експерти, участващи в проучването на добри практики в сферата на човешките ресурси и ИКТ в Европа. Планираните дейности на проекта бяха успешно реализирани.

Проектът се осъществява в партньорство с белгийска фирма Стратконс, като дейностите по проекта бяха са насочени пряко към агенцията и служителите в нея, младежи в риск, хора с увреждания, секторни предприятия, организации и заинтересовани страни в сферата на развитие на човешките ресурси, както и заинтересовани фирми в сферата на медийното посредничество, връзки с обществеността и комуникациите.

Главна цел на проекта бе стимулиране на транс-национален обмен на знания и иновативни практики за подобряване на социалния капитал в икономиката, интелигентен растеж и отстраняване на фактори, водещи до неравенство и дискриминация с фокус върху иновативни практики за подобряване условията и качествата на труд

Основните резултати в рамките на проекта са:

  • Разработени два доклада с добри практики и препоръки в сферата на човешките ресурси и ИКТ;
  • Обмен на служители на Агенция КРОСС в Белгия;
  • Внедрени 3 младежи в трудовия процес посредством модела за чиракуване и работа от дистанция;
  • Обучения на персонал за менторство, работа от дистанция и работа с новите модули на медийния анализ;
  • Функциониращ информационен портал за хора с увреждания

Повече информация може да намерите на страницата на проекта: http://crossbezgranici.com/

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и е на стойност 222 677,49 лв.