Сургут е най-добрият град за живеене в Русия

Сургут е най-добрият град за живеене в Русия

Публикувано от:

В рам­ките на ХІV общо­руски форум “Стра­теги­че­ското пла­ни­ране в реги­о­ните и гра­до­вете на Русия” социо­ло­зите пред­ста­виха рейтинг на гра­до­вете с най-​високо каче­ство на живот. Изне­на­дата бе далеч­ният севе­рен Сургут – градът на нефта и газа, който огла­вява рейтинга. Следва го Крас­но­дар, на трето място е Тюмен. Уфа и Сочи са четвърти в спи­съка. В пър­вата десетка са също Ека­те­рин­бург, Став­ропол, Ниж­не­вар­товск, Южно-​Сахалинск и Москва.

Рейтингът се раз­ра­ботва вече пета година и благо­да­ре­ние на него наг­ледно се очер­та­ват проме­ните в социално-​икономическото раз­ви­тие на най-​големите руски гра­дове, пояс­ниха авто­рите на ана­лиза от Инсти­тута по тери­то­ри­ално пла­ни­ране “Урбаника”.

В рейтинга на стоте най-​големи гра­дове в Русия участват насе­лени пунк­тове с насе­ле­ние над 175 хиляди жители към2014 г. При опре­де­ля­нето на най-​добрите се отчи­тат редица фак­тори: каче­ство на град­ската среда, т.е. осигу­рени жилища на глава от насе­ле­ни­ето, транспортът, рав­нището на пре­стъп­ност, еко­логи­ята, стой­но­стта на живота и пр. неща, които вли­зат в поня­ти­ето “комфорт”. При съста­вяне на рейтинга социо­ло­зите са очер­тали любопитна тен­денция. Гра­до­вете с пре­об­ла­да­ваща в ико­номи­ката неф­то­до­бивна промиш­ле­ност оча­к­вано са в пър­вата десетка. Гра­до­вете с раз­вита мета­лургична промиш­ле­ност и неф­то­хи­мия укреп­ват позици­ите си, докато цен­тро­вете с пре­об­ла­да­ващ добив на въг­лища изостават.

 

Източтик: “Русия Днес”.