Световната премиера на „Хамлет“ в Болшой театър

Болшой театър пред­стави све­тов­ната преми­ера на „Хам­лет” от 11-15 март. Спек­такълът е дело на меж­ду­на­ро­ден екип в лицето на бри­тан­ския режисьор Деклан Доне­лан, съна­род­ника му сце­нографа Ник Орме­род и хореографа Раду Покли­тару, който стана све­тов­но­из­ве­стен с уча­сти­ето си в пред­став­ле­ни­ята, пока­зани на откри­ва­нето и закри­ва­нето на Олимпийските игри в Сочи, съобщи ТАСС.

На зри­те­лите на Болшой театър този твор­че­ски „троен съюз” е много добре познат. Тях­ната първа съвместна изява е поста­нов­ката „Ромео и Жули­ета” през 2003 г., посрещ­ната много добре както от зри­те­лите, така и от теат­рал­ните критици.

„Иници­а­тор на новата поста­новка е художе­стве­ният ръко­во­ди­тел на балет­ната трупа на Болшой театър Сергей Филин, който още преди три години и поло­вина ни посъветва да се захва­нем с „Хам­лет”, спо­дели Раду Покли­тару. Затова решихме именно през 2015 г., когато в целия свят се чества 450 години от рож­де­ни­ето на вели­кия английски драма­тург Уилям Шекспир, да поста­вим новата си творба пред зрители.

Раду Покли­тару отбе­ляза, че съчи­ня­вайки либ­ре­тото, са „се ста­рали да избегнат използва­нето на вся­ка­кви акту­ални изрази и целе­на­со­че­ното осъвреме­ня­ване на тек­ста”. Въпреки това, хореографът каза, че неза­ви­симо от уси­ли­ята им хри­сто­ма­тий­ният сюжет в тях­ната интер­пре­тация на моменти е претърпял опре­де­лени промени. Като при­мер, той посочи, че вме­сто пред­став­ле­ни­ето да започне както е в ориги­нала със смъртта на бащата на Хам­лет, твор­че­ският „троен съюз” е решил поста­нов­ката да започне с опи­са­ни­ето на дет­ството на Хам­лет, показ­вайки на зри­те­лите какъв е бил той като дете и какви са били вза­имо­от­ноше­ни­ята с баща му. По този начин зри­те­лите могат по-​добре да раз­бе­рат какво чув­ства Хам­лет, узна­вайки за смъртта на баща си. По думите на Покли­тару, твор­че­ският сми­съл на поста­нов­ката е човеш­ката транс­формация при загу­бата на роди­тели, на любима и сми­сълът на живота. „Затова, за да можеш истин­ски да опишеш любо­вта, първо трябва да раз­кажеш за загу­бата”, добавя още хореографът.

Любопит­ното при процеса на рабо­тата е, че ориги­нал­ният балет в две части е съз­да­ден в рекордно кратък срок. Рабо­тата по него е започ­нала на 14 яну­ари, а след около два месеца арти­стите вече са готови да го пред­ста­вят пред пуб­лика. Деко­раци­ята на сце­ната е напра­вена по ескизи на Ник Орме­род, а спе­цефек­тите и видео­про­дукци­ята са дело на Саймън Донжер. Музи­кална основа на балета са Петата и Пет­найстата сим­фо­ния на Дмит­рий Шостакович.

Инте­рес­ното е, че и в „Хам­лет” твор­че­ският „троен съюз”, както при „Ромео и Жули­ета”, се е дове­рил на пен­си­о­ни­ра­ните арти­сти като Алек­сандър Пету­хов, Вик­тор Бари­кин и Алек­сей Лопа­ре­вич. Пар­ти­ята на Хам­лет се изпъл­нява от соли­ста Денис Савин, който преди 11 години започна голямата си про­фе­си­о­нална кари­ера именно с тази роля. На сце­ната на Болшой театър, раз­бира се, ще се появят и име­нити артистки като Диана Коси­рева в ролята на Офе­лия и Вера Бори­сен­кова в ролята на Гертруда.