Руският филм “Дракони” се снима в България

Руският филм “Дракони” се снима в България

Публикувано от:

Сним­ките на рус­ката фентъзи мело­драма „Дра­кони” по романа на фан­та­стите Сергей и Марина Дяченко, започ­наха в Бълга­рия. Про­дуцент на лен­тата е про­чу­тият Тимур Бекмамбетов.

Глав­ната роля във филма за любо­вта между човека-​дракон и отвле­че­ната от него княгиня ще изпълни моделът Мат­вей Ликов — син на извест­ния руски актьор Алек­сандър Ликов („Тур­ски гам­бит”). Ролята ще бъде дебют за мла­дия Мат­вей на големия екран. „Той е иде­а­лен за образа — има извън­земна външ­ност: от една страна изглежда агре­си­вен, но е достатъчно само да се усмихне, за да засияе отвътре”, хвали го Бекмамбетов.

Спо­ред сюжета дра­конът похищава принцеса Миро­слава в раз­гара на сват­бата й и я отнася в своя замък на ост­рова. В ролята на въз­лю­бе­ната ще се превъплъти мла­дата актриса Мария Поезжаева.

Над филма работи екип опитни руски кинема­тографи­сти, а и режисьорът Индар Джен­ду­баев е дебю­тант. Той е бил втори режисьор в холи­вуд­ския про­ект на Тимур Бекмам­бе­тов „Ейб­ра­хам Лин­кълн: Ловецът на вампири”.

Спо­ред кре­а­тив­ния про­дуцент на „Дра­кони” Игор Цай, изборът на него­вата кан­ди­да­тура съв­сем не е слу­чаен. „Това е съзна­телно реше­ние: искахме исто­ри­ята, ори­ен­ти­рана преди всичко към тий­нейджър­ската пуб­лика да бъде снимана от млад режисьор, и Индар отлично ще се справи с това”.

Руският филм Дракони се снима в България0

С визу­ал­ната страна на филма ще се заемат опе­ра­торът Сергей Трофимов („Нощна стража”, „Дневна стража”, „Иро­ния на съд­бата: продълже­ние”, „Чер­ната мъл­ния” и др.) и художник-​постановчикът Григо­рий Пуш­кин („9-​та рота”).

Сним­ките в Бълга­рия ще продължат до 26 сеп­тем­ври, а след това екипът ще възоб­нови работа през декем­ври в Москва. Рус­ката преми­ера на филма е пла­ни­рана за есента на 2015 г.

в. “Русия днес”