Русия трябва да прояви традиционното си гостоприемство

Русия трябва да прояви традиционното си гостоприемство

Публикувано от:

Русия трябва да демон­стрира тра­дици­он­ното си гостопри­ем­ство и изрядна орга­ни­за­ция по време на про­веж­да­нето на пред­ва­ри­тел­ния жре­бий за Све­тов­ното първен­ство по фут­бол през 2018 г., каза мини­стърът на спорта Вита­лий Мутко, цитиран от ТАСС. Жре­бият ще се тегли на 25 юли тази година в Кон­стан­ти­нов­ския дво­рец в Санкт Петербург.

В Орга­ни­за­ци­он­ния коми­тет „Россия-​2018″ Мутко ръко­води поред­ното засе­да­ние на меж­ду­ве­дом­стве­ната коми­сия за подго­товка и про­веж­дане на пред­ва­ри­тел­ния жре­бий на тур­нира. В състава на работ­ната група вли­зат пред­ста­ви­тели на мини­стер­ствата на спорта, на транспорта, на ико­номи­че­с­ките връзки, на външ­ните работи, на вътреш­ните работи, на туризма, на Феде­рал­ната мит­ни­ческа служба, на Феде­рал­ната служба за сигур­ност, на Феде­рал­ната служба за охрана, както и пред­ста­ви­тели на адми­ни­страци­ята на Санкт Петер­бург и ръко­вод­ството на орга­ни­за­ци­он­ния коми­тет. Участ­ниците в засе­да­ни­ето обсъдиха опе­ра­тивни въпроси, свър­зани с подго­тов­ката за пред­ва­ри­тел­ния жребий.

Мутко отбе­ляза: „Пред­ва­ри­тел­ният жре­бий ще бъде пър­вото офици­ално меропри­я­тие в рам­ките на Све­тов­ното първен­ство по фут­бол в Русия. От него­вото успешно про­веж­дане зависи с какви оча­к­ва­ния ще при­стиг­нат в нашата страна участ­ниците и гостите след три години. Само след няка­кви си три месеца в санкт Петер­бург ще се събе­рат пред­ста­ви­тели на всички наци­о­нални фут­болни асоци­ации, за да опре­де­лят какъв ще бъде пътят им на Све­тов­ното първен­ство в Русия. И ние трябва да посрещ­нем участ­ниците в жре­бия повече от достойно, да демон­стри­раме про­сло­ву­тото руско гостопри­ем­ство и изрядна орга­ни­за­ция на това тол­кова отго­ворно меропри­я­тие. Днес всички подгот­ви­телни процеси вър­вят в съо­т­вет­ствие с пред­ва­ри­тел­ните пла­нове, но ние трябва да запа­зим тези темпове, защото ни оча­ква още много работа.”

Мачо­вете от финал­ната фаза на Све­тов­ното първен­ство през 2018 г. ще се състоят от 14 юни до 15 юли на 12 ста­ди­она в 11руски гра­дове — Москва, Санкт Петер­бург, Казан, Нижни Новго­род, Саранск, Кали­нинград, Волго­град, Ека­те­рин­бург, Самара, Сочи и Ростов на Дон.