Пускат препарат за прекарали исхемичен инсулт

Пускат препарат за прекарали исхемичен инсулт

Публикувано от:

Уни­кал­ното пре­имуще­ство на „Рела­токс” е това, че се про­из­вежда изклю­чи­телно от руска суро­вина. Препа­ратът е дело на научно-​производственото обе­ди­не­ние (НПО) „Мик­ро­ген”. През август т. г. ще при­клю­чат кли­нич­ните изпи­та­ния на пър­вия изцяло руски препа­рат за хора, пре­ка­рали исхеми­чен инсулт, съобщава ТАСС, цити­райки прес­служ­бата на компа­ни­ята. Раз­ра­бот­ката на „Рела­токс” е започ­нала през 2001 г. във фили­ала на „Мик­ро­ген” в град Уфа. При съз­да­ва­нето на препа­рата са използвани съвременни тех­но­логии, поз­во­ля­ващи осигу­ря­ва­нето на високо каче­ство и без­опас­ност на препа­рата, който се про­из­вежда изцяло от руска суро­вина. Досега на пазара в Русия са при­съствали само чуж­де­странни ана­логични лекарства.

Основ­ното пред­на­зна­че­ние на „Рела­токс” е за лече­ние и реха­би­ли­тация на паци­енти след инсулт. „Убе­дени сме, че препа­ратът, който по каче­ство не отстъпва на чуждите образци, дори по някои пока­за­тели ги превъз­хожда, ще намери място в нев­ро­логи­ята, казва начал­ни­кът на управ­ле­ни­ето по реги­страция и медицин­ски изслед­ва­ния на НПО „Мик­ро­ген” Алек­сей Ершов.

В Русия броят на хората пре­ка­рали инсулт ежегодно е около 400 хиляди, като на прак­тика една трета от бол­ните раз­ви­ват спа­стич­ност. „Рела­токс” ще помогне при лече­ние на паци­енти със спа­стич­ност на ръката след исхеми­чен инсулт.

НПО „Мик­ро­ген” (съще­ствува от 2003 г.) е в трой­ката на лиде­рите руски фармацев­тични компа­нии и е най-​голямата наци­о­нална компа­ния по про­из­вод­ство на иму­но­био­логични препарати.