Практиката на внезапните проверки

Практиката на внезапните проверки

Публикувано от:

Вне­запните про­верки на боего­тов­но­стта на Въоръже­ните сили на Русия започ­наха да се про­веж­дат отка­кто Сергей Шойгу стана мини­стър на отбраната.

Пър­вата вне­запна про­верка беше на 19 фев­ру­ари 2013 г. В нея участваха около 7 хиляди воен­но­служещи от Цен­трал­ния вое­нен окръг, някол­ко­сто­тин еди­ници военна тех­ника и около 40 лета­телни апа­рата с раз­лично предназначение.

Пър­вата вне­запна про­верка през тази година премина в Ракет­ните войски със стра­теги­че­ско пред­на­зна­че­ние — по тре­вога беше вдиг­нато Ужур­ското съе­ди­не­ние на войските в Крас­но­яр­ския край. Основна тема на про­вер­ката беше про­ти­во­действи­ето на тероризма.

Воен­но­служещите от съе­ди­не­ни­ето отра­бо­тиха над 20 задачи и вводни, свър­зани с бло­ки­ране на обекти, действия по време на отра­зя­ване на напа­де­ние срещу колона, ева­ку­ация на личен състав при заплаха от теро­ри­сти­чен акт и обез­вре­ждане на взри­вни устройства. Освен това бяха отра­бо­тени и въпроси на вза­и­мо­действи­ето с орга­ните на Мини­стер­ството на извън­ред­ните ситу­ации, МВР и Феде­рал­ната служба за сигурност.

Пре­зи­дентът Путин невед­нъж се е изказ­вал за ефек­тив­но­стта на вне­запните про­верки. В речта си в Кремъл на при­ема в чест на випуск­ниците на воен­ните ака­демии и уни­вер­си­тети през юни мина­лата година държав­ният глава под­черта, че прак­ти­ката на вне­запни про­верки на готов­но­стта на частите и съе­ди­не­ни­ята от всички видове и родове войски, в това число и от миро­твор­че­с­ките сили непременно ще продължи, пише вестник “Русия днес – Россия сегодня”.