Петролът тръгна нагоре, рублата след него

Петролът тръгна нагоре, рублата след него

Публикувано от:

Нов военен конфликт в Близкия изток ще има непредвидими последици за цената на горивата

Миналия четвъртък на валут­ните и пет­ролни пазари настъпи рязко ожив­ле­ние. Пет­ролът тръгна рязко нагоре и руб­лата го последва, съобщи тв „Рос­сия –24″.

Рус­ката валута обнови мак­симума на ръста си от нача­лото на годи­ната по отноше­ние на долара, а към еврото — от края на ноем­ври. Така вчера по обед 1 долар се про­да­ваше за 56,30 рубли, а еврото — за 62,17 рубли, като в сеси­ята „аме­ри­ка­нецът” и „европе­ецът” достиг­наха минимуми съо­т­ветно от 56,03 рубли и 61,65 рубли. Не е изклю­чено обаче през след­ващите дни да настъпи корекция, пре­дупре­жда­ват експерти.

При­чина за това ста­наха послед­ните съби­тия в Йемен — антипра­ви­тел­стве­ният бунт и реше­ни­ето на Саудит­ска Ара­бия да под­крепи пре­зи­дента на стра­ната и да обяви нача­лото на военна опе­рация. „Сауди­тите и тех­ните съюз­ници решиха да отклик­нат на при­зива на пре­зи­дента Хади и да защи­тят Йемен и народа му от агре­сия”, се казва в тек­ста на съобще­ни­ето на Рияд. Към Саудит­ска Ара­бия се при­съе­ди­ниха още Обе­ди­не­ните еми­рати, Кувейт, Бах­рейн и Катар. Съюз­ниците щели да нана­сят и въз­душни удари.

Конфликтът може да има непред­ви­дими после­дици после­дици и пазарът на пет­рол да реагира чув­стви­телно. Не е изклю­чено конфликтът да обхване повече страни, вклю­чи­телно и Магреба и тогава никой няма да може да пред­види как ще изглежда графи­ката на покачване.

През послед­ните дни постъп­ваха все повече сиг­нали, че играта с понижа­ва­нето цената на аме­ри­кан­ския пет­рол клони към края си. Твърде рано е да се пра­вят обобще­ния за раз­ви­ти­ето на конфликта, но не е излишно да се при­помни кой го започна или поне факта, че САЩ пода­риха на „Ал Кайда” в Йемен оръжие за 500 млн. долара.

От тех­ни­ческа гледна точка пет­ролът WTI има шанс за добър ръст, но затова трябва да пре­одо­лее диапа­зона от 54 долара за барел. Ако аме­ри­кан­ският нефт дей­сти­телно продължи да расте, заедно с него ще поскъпва и мар­ката Brent, а това озна­чава, че и руб­лата ще продължи да укрепва. /„Русия днес”/