Отново ли се зае с преврати Вашингтон?

Въпреки че Бен­джамин Нета­няху през мина­лата сед­мица отново победи на избо­рите, посто­ян­ният сенат­ски под­коми­тет по раз­след­ване ще изяс­нява дали Държав­ният депар­тамент не е финан­си­рал тайна опе­рация за него­вия разгром. Спо­ред налични данни Държав­ният депар­тамент е изпра­тил 350 хил. долара на аме­ри­кан­с­ката непра­ви­тел­ствена орга­ни­за­ция OneVoice, която има изра­ел­ски филиал с назва­ние Victory 15. Този филиал в сътруд­ни­че­ство с аме­ри­кан­с­ките агенти се опита да постигне пораже­ние на Нетаняху.

Ако днес ние тайно нали­ваме пари в процес на сво­бодни избори в друже­ствени страни, за да сва­лим неудобни на пре­зи­дента Обама лидери, аме­ри­канците имат право да знаят защо използ­ваме срещу демо­краци­ята так­ти­ката на сту­де­ната война.

След Вто­рата све­товна война моят покоен колега от Си Ен Ен Том Брейдън носеше пари на ЦРУ на демо­кра­тични пар­тии в Европа, които бяха под­ложени на опас­ност от страна на финан­си­рани от Москва кому­ни­сти­че­ски пар­тии. Но това се пра­веше за борба със ста­ли­низма, когато цареше сту­де­ната война и въпро­сът беше за оце­ля­ва­нето на Запада.

Има надежда, че след като изучи дей­но­стта на OneVoice и Victory 15, Сенатът ще разшири рам­ките на своето раз­след­ване и ще се поста­рае да намери отго­вор и на по-​широк въпрос: не използ­ват ли Съе­ди­не­ните щати непра­ви­тел­стве­ните орга­ни­за­ции за сва­ляне на режими в раз­лични страни в света? А ако това е така, кой решава какви режими трябва да бъдат свалени?

Акту­ал­ност и неот­лож­ност на този въпрос при­дава сегаш­ната криза, по време на която Москва при­движва сво­ите ракети към Европа и изпраща под­вод­ници и бом­бар­ди­ро­вачи за про­верка на натов­ската отбрана. Аме­рика заявява, че при­чина за надигащата се буря в отноше­ни­ята Русия — НАТО е при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим от Вла­ди­мир Путин и под­крепата за про­рус­ките въста­ници в Украйна.

Путин обаче не предпри­емаше ника­кви действия срещу Украйна, докато в Киев не беше сва­лена демо­кра­тично избра­ната про­руска власт по време на държа­вен пре­врат, в който, както твърди Москва, ясно се вижда аме­ри­кан­с­ката ръка. Не само Джон Мак­кейн разпал­ваше тълпата, която свали управ­ля­ващия режим на киев­ския май­дан. С това се занима­ваше и заместник-​държавният сек­ре­тар Висто­рия Нюланд.

В пре­хва­нат теле­фо­нен разго­вор с нашия посла­ник в Киев Нюланд посочи човека, на който САЩ отда­ват предпо­чи­та­ние след сва­ля­нето на Яну­ко­вич. Тя го нарече „Яц”. А когато след касап­ницата на май­дана Яну­ко­вич избяга, на власт, раз­бира се, се оказа Арсе­ний Яце­нюк. Нюланд също така призна, че от 1991 година Вашинг­тон е изхар­чил пет мили­арда долара, за да обърне Украйна към Запада. Веро­ятно за Нюланд и компа­ния въвеж­да­нето на Украйна в редиците на Европе­йския съюз и НАТО изглежда като голям скок по пътя към сво­бо­дата и прогреса. А за Русия това изглежда дивер­сия срещу сла­вян­ска нация, с които тя от векове поддържа най-​тесни и близки връзки, а също така и заго­вор, насо­чен към вклю­ч­ва­нето на Украйна в ико­номи­че­ски съюз и вое­нен али­анс, насо­чен срещу Москва.

А ако Север­но­ат­лан­ти­че­ският али­анс се спъне и се въвлече във военно стълк­но­ве­ние с Русия, коре­ните на този конфликт ще трябва да се тър­сят в киев­ския пре­врат, който се смята от рус­наците за мръсна работа на аме­ри­канците. Ако САЩ са при­частни към този заго­вор, аме­ри­кан­ският народ трябва да знае това, а Сенатът трябва да изясни дали Нюланд и компа­ния не са използ­вали непра­ви­тел­стве­ните орга­ни­за­ции за ново разпал­ване на сту­де­ната война, на която беше сложен край от Роналд Рейгън.

А щом използ­ваме непра­ви­тел­стве­ните орга­ни­за­ции като при­кри­тие за про­веж­дане на тайни опе­рации за сва­ляне на режими, ние поста­вяме тези орга­ни­за­ции под подо­зре­ние и ги под­лагаме на опасност.

През целия ни живот рав­нището на недо­ве­рие към Съе­ди­не­ните щати и непри­язънта към тях никога не са били тол­кова високи. При­чи­ните за това са много. Освен всичко друго на нас гле­дат като на страна, която посто­янно се заяжда с държави, които не отго­ва­рят на нашите норми на демо­крация и без­крайно се наме­сва във вътреш­ните работи на нации, които изобщо не ни заплашват.

В тази нова епоха аме­ри­кан­ският външ­нопо­ли­ти­че­ски елит се хвали с цвет­ните рево­люции, на които той помогна да бъдат орга­ни­зи­рани в Белград, Киев и Тби­лиси. През 2003 г. с наше съдействие беше сва­лено гру­зин­ското пра­ви­тел­ство на Еду­ард Шевард­надзе чрез рево­люция на розите, довела на власт Михаил Саа­кашвили. А Саа­кашвили едва не ни вкара в конфрон­тация с Русия през 2008 г., когато той нахлу в Южна Осе­тия и унищожи руски миро­творци. Какви жиз­не­но­важни инте­реси може да оправ­даят подо­бен риск в тази малка кав­казка страна, където е роден Ста­лин? Освен това не само Москва се възмущава от аме­ри­кан­с­ката намеса в ней­ните вътрешни работи и във вътреш­ните работи на съседни на нея държави.

Пре­зи­дентът на Египет Абдел Хатаф ас Сиси изгони от сво­ята страна служи­тели на аме­ри­кан­ски непра­ви­тел­ствени орга­ни­за­ции. Пекин смята, че зад улич­ните демон­страции в Хонг­конг стоят аме­ри­кан­ски непра­ви­тел­ствени орга­ни­за­ции. Ако това е така, аме­ри­кан­с­ките действия пре­диз­ви­кват един много важен въпрос:

Каква е пър­во­степен­ната цел на външ­ната поли­тика на Съе­ди­не­ните щати? Да защи­тава важни инте­реси и наци­о­нал­ната сигур­ност на репуб­ли­ката? Или ние заедно с Джордж Буш предпо­лагаме, че „оце­ля­ва­нето на сво­бо­дата” в Аме­рика „зависи от успеха на сво­бо­дата по други земи”?

Ако е вярно вто­рото, нашата мисия е утопия и тя няма да има край.

Рабо­тата е там, че ако опас­но­стта за сво­бо­дата се запази дотогава, докато целият свят стане демо­кра­ти­чен, ние не трябва да почи­ваме, докато не бъдат сва­лени режи­мите в Русия, Китай, Северна Корея, Виет­нам, Иран, Сирия, Саудит­ска Ара­бия, Египет, Бела­рус и пове­чето араб­ски и афри­кан­ски страни, а също така във Вене­цу­ела и Куба.

Ако това е нашата цел, нашата репуб­лика про­сто ще умре в опи­тите си да я постигне.

Източник: в. Русия днес – Россия сегодня

error: Съдържанието ни е авторско!