„Ние знаем” е новото мото на ТАСС

„Ние знаем” е новото мото на ТАСС

Публикувано от:

ОТ 110-ИЯ СИ РОЖДЕН ДЕН ИТАР-ТАСС ВЕЧЕ ОФИЦИАЛНО СЕ НАРИЧА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ НА РУСИЯ “ТАСС”

Най-​старата информаци­онна агенция на Русия навърши 110 години на 1 сеп­тем­ври. Пре­зи­дентът на стра­ната Вла­ди­мир Путин поздрави колек­тива. При­вет­ствие изпрати и екипажът на МКС, поздрави и благопоже­ла­ния продължа­ват да при­стигат от раз­лични страни по света. Кметът на Москва Сергей Собя­нин лично под­несе сво­ите поздрав­ле­ния, разгледа излож­бата пла­кати „Окна РОСТА”, както и ста­ринна тех­ника, с помощта на която са се пре­да­вали съобще­ни­ята на агенци­ята, посети съвременно обо­рудва­ния нюз­рум и подари на гене­рал­ния дирек­тор Сергей Михай­лов книга за исто­ри­ята на Москва.

Летопи­сът на ТАСС започва на 1 сеп­тем­ври 1904 г., когато излиза указът на импе­ра­тор Нико­лай ІІ за съз­да­ване на Санктпе­тер­бург­ската телеграфна агенция — пър­вата държавна информаци­онна агенция на Русия. През 1925 г. тя започва да се нарича ТАСС, а през 90-​те години на мина­лия век — ИТАР-​ТАСС. Фра­зата „ТАСС е упъл­номощен да заяви”, с която започ­ват офици­ал­ните съобще­ния на агенци­ята, за първи път про­зву­чава през 1934 г. Днес информаци­он­ните про­дукти на ТАСС се използ­ват от над 5 хиляди корпо­ра­тивни або­нати в Русия и в чуж­бина. „Много вече сме напра­вили, но още повече ни пред­стои — каза гене­рал­ният дирек­тор на агенци­ята Сергей Михай­лов. — В пла­но­вете ни е в близ­ките три години да осигу­рим 100% покри­тие на стра­ната с коре­спон­дент­ска мрежа и да открием 27 нови пред­ста­ви­тел­ства в чужбина”.

В изцяло обно­ве­ния пресцентър Сергей Михай­лов съобщи, че новото назва­ние на агенци­ята от 1 сеп­тем­ври е Информаци­онна агенция на Русия „ТАСС”. ТАСС, по думите на Михай­лов, е марка и няма да се разшиф­рова. „Новият бренд на най-​старата информаци­онна агенция на Русия е при­зван да стане сим­вол на про­фе­си­о­на­лизъм, енту­си­азъм, готов­ност за само­раз­ви­тие на екипа и стремежа на агенци­ята да съхрани и раз­вива най-​добрите тра­диции”, каза гене­рал­ният дирек­тор. Речта му бе транс­ли­рана по вътреш­ните кому­ни­каци­онни канали в коре­спон­дент­ски пунк­тове и пред­ста­ви­тел­ства в Русия и в чужбина.

По думите на Сергей Михай­лов в осно­вата на концепци­ята на новата марка ТАСС е залегнала иде­ята за досто­ве­рен източ­ник на посто­янно обно­вя­вана интегри­рана информация — агенция на зна­ни­ята, а клю­чово мото на ТАСС става „Ние знаем”. „Всеки факт е основа на зна­ние, което човек има по един или друг въпрос. И понеже ние рабо­тим с факти, значи сме в осно­вата на процеса на полу­ча­ване на зна­ние. Т.е. иде­ята на мар­ката ТАСС е да се даде възмож­ност на човека да сформира свое зна­ние по един или друг пред­мет въз основа на изчерпа­телна информация за ста­ващото. Имайки пред­вид и факта, че в ТАСС са натрупани огромни архиви на новини и снимки (от 2013 г. към агенци­ята е при­съе­ди­нена и Книж­ната палата) ние имаме възмож­ност да про­сле­дим много теми в тях­ното исто­ри­че­ско раз­ви­тие”, отбе­ляза Сергей Михайлов.

Проме­нен е и фирме­ният знак — син пра­воъгъл­ник (в малко по-​друг нюанс), който се асоци­ира с книга, лист хар­тия, папка фай­лове, системен блок, т.е. в една или друга степен пра­воъгъ­лен пред­мет, и надпис ТАСС. Кампа­ния с новия си имидж ТАСС пла­нира да про­веде (след Москва), в Санкт Петер­бург, Сочи, Омск и други руски гра­дове, с под­крепата на реги­о­нал­ните вла­сти. Пре­ходът към новата марка ще се осъще­стви до края на 2015 г.

В. «Русия днес»