На  09.03.2014. се учреди младежка организация на НД Русофили- клон Смолян.

На 09.03.2014. се учреди младежка организация на НД Русофили- клон Смолян.

Публикувано от:

Учредителното събрание се проведе при следния

Дневен ред:

  1. Запознаване с Устава и други програмни документи на НД Русофили.
  2. Избор на координационен съвет
  3. Разни

Младите хора обсъдиха инициативите на русофили на национално и регионално ниво и възможни бъдещи изяви и мероприятия.

Учредителите си избраха координационен съвет и главен координатор- Иван Френкев и членове на КС: Васил Стайков, Петрунка Кендерова, Стойчо Гьорджев и Светослав Димитров.

На учредителното събрание присъства Антон Мартинов– Член на изпълнителното  бюро, член на Националния съвет , Член на национален младежки клуб – координатор структури.

20140309-0002 20140309-0003