На Куликовско поле откриха следи от Златната орда

На Куликовско поле откриха следи от Златната орда

Публикувано от:

На мястото на бит­ката от 1380 г. на Кули­ко­вото поле в Тул­ска област архео­ло­зите се натък­наха на инте­ресни артефакти — елементи от впрягове, оръжия и украше­ния. Експер­тите рабо­тят на площ от 30 хек­тара, където на 8 сеп­тем­ври 1380 г. са се водели най-​ожесточените сраже­ния между войските на Дмит­рий Дон­ской и хан Мамай. До наши дни в земята на леген­дар­ното поле са се запа­зили пла­стини от риз­ници, брошки с монгол­ски орнаменти, накрай­ници на стрела и на копие. Един от най инте­рес­ните артефакти е накрай­ник на стрела, който както предпо­лагат музей­ните спе­ци­а­ли­сти от музея-​резерват „Кули­ково поле” е бил изгу­бен от бойците на Злат­ната орда по време на пре­след­ва­нето им от рус­ките войски. Сред цен­ните находки е метална пла­стина — нещо като херал­ди­чен знак, който се при­креп­вал за колана.

За един месец архео­ло­зите са открили 26 пред­мета. Наход­ките ще бъдат реста­ври­рани и пре­да­дени в музея, където вече има около 70 експо­ната от бран­ното поле, като един от най-​ценните е древ­но­руска сабя. В музея се съхра­ня­ват също брънки от риз­ници, ножове, бойна бра­два, музи­кални инструменти и други пред­мети. Първите изслед­ва­ния на Кули­ково поле дати­рат от ХІХ век.

Тази година в архео­логи­че­с­ките раз­копки участват повече от 60 души от Москва и Тул­ска област, към които за първи път са се при­съе­ди­нили доб­ро­волци от Израел, Испа­ния, Украйна и ЮАР. За 2014 – 2015 г. пла­но­вете са да се обра­бо­тят повече от 80 хек­тара от слав­ното полесражение.

През 1380 г. на Кули­ково поле става знаме­ни­тата битка между рус­ките войски, начело с мос­ков­ския княз Дмит­рий Дон­ской, и арми­ята на Злат­ната орда с пред­во­ди­тел хан Мамай. Спо­ред пре­да­ни­ето лично Сергий Радо­неж­ски благо­славя княз Дон­ской преди бит­ката. Сраже­ни­ето завършва с победа на рус­ките войски.

в. “Русия днес”