На дъното на Гелен­джик­ския залив са живели древни хора

На дъното на Гелен­джик­ския залив са живели древни хора

Публикувано от:

На дъното на Гелен­джик­ския залив преди повече от милион години са живели древни хора. Това сен­за­ци­онно предпо­ложе­ние направи членът на Рус­кото географ­ско обще­ство Вале­рий Егоров, публикува  вестник „Русия днес – Россия сегодня“.

Когато се потопил на дъл­бо­чина 14 метра, той забе­ля­зал уни­кални каменни постройки с неха­рак­терна струк­тура. Уче­ният открил иде­ално равни тунели, сякаш изсе­чени от човешка ръка и пещера с пред­мети, напом­нящи дома­кин­ски при­бори, място за палене на огън, рафт за съхра­не­ние и дори каменна маса с явно очер­тани линии. Тех­ни­че­ски е невъзможно тези камъни да са попад­нали там с въл­ните или силни под­водни тече­ния, смята уче­ният след кон­сул­тация с геолози.

Спо­ред гео­ло­зите, преди нивото на морето е било по-​ниско със 150 метра и веро­ятно става дума за каме­нен дом на древни хора. Екип водо­лази, исто­рици и архео­лози тепърва ще раз­га­дава тай­ната на гелен­джик­с­ката Атлантида.