Най-тъпият и опасен план на Обама

Най-тъпият и опасен план на Обама

Публикувано от:

ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА САЩ ПОМОГНАХА ЗА ПОБЕДАТА НАД НАЦИЗМА. СЕГА ПОМАГАТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕТО МУ

Както вече е известно, компа­ни­ята „Обама и Ко” отстрани демо­кра­тично избра­ния пре­зи­дент на Украйна Вик­тор Яну­ко­вич с помощта на ултра­дес­ните, полу­во­енни нео­нацистки банди, които окупи­раха и палеха пра­ви­тел­ствени офиси, уби­ваха вой­ници от частите за борба с без­ре­диците и сееха хаос и терор из цялата страна. Това са новите аме­ри­кан­ски съюз­ници в „Голямата игра” и „Големия план” за „завой към Азия”, т.е. за по-​нататъшна експан­зия в източна посока, съпро­во­дена от сва­ля­нето на неугодни на Вашинг­тон законни пра­ви­тел­ства, за поста­вяне под кон­трол на жиз­не­но­важ­ните тръ­бопро­водни кори­дори, гаран­ти­ране достъпа до клю­чови пет­ролни и газови ресурси и еро­зи­ране на Рус­ката Феде­рация, напълно в духа на стра­теги­ята на извест­ния геопо­ли­тик Збигнев Бжежин­ски. Него­вата magnum opus („най-​велика творба”) „Голямата шахматна дъска: Превъз­ход­ството на Аме­рика и ней­ните гео­ст­ра­теги­че­ски импе­ра­тиви” се превърна в нещо като Mein Kampf за неудържи­мите западни импе­ри­а­ли­сти. В нея са очер­тани основ­ните насоки за уста­но­вя­ване на аме­ри­кан­ска военна, поли­ти­ческа и ико­номи­ческа хеге­мо­ния в Азия — най-​перспективният и про­спе­ри­ращ през този век регион. В своя ста­тия в сп. Foreign Affairs Бжежин­ски излага иде­ите си за неутра­ли­зи­ра­нето на Русия, чрез раз­дро­бя­ва­нето й на малки части, което би поз­во­лило на САЩ да си осигу­рят доми­ни­раща роля в реги­она, при това без опас­ност от риск или намеса.

Москва бе напълно наясно за вашинг­тон­ската стра­тегия „раз­де­ляй и вла­дей”, но потис­каше про­блема, за да избегне конфрон­тация. Под­крепе­ният от САЩ пре­врат в Украйна обаче озна­чава, че този вари­ант вече е недопу­стим. Русия е при­ну­дена да реагира на тази про­во­кация, която застрашава и ней­ната сигур­ност, и жиз­не­ните й интереси.

За да сва­лят Яну­ко­вич, САЩ так­ти­че­ски под­крепиха групи от нео­нацистки гла­во­рези и анти­семити. И макар т.нар. време­нен пре­зи­дент на Украйна Алек­сандър Тур­чи­нов да обеща, че ще направи всичко по силите си, за да защити еврей­с­ката общ­ност в стра­ната, съобще­ни­ята оттам са тре­вожни. Така, спо­ред Ната­лия Вит­ренко от Прогре­сив­ната соци­а­ли­сти­ческа пар­тия на Украйна, ситу­аци­ята е много по-​лоша, откол­кото се съобщава в меди­ите: „Из цялата страна човек може да бъде пре­бит, заме­рян с камъни, а депу­та­тите от Вър­хов­ната Рада са при­нуж­да­вани със заплахи да гла­су­ват за проме­ните, а семействата на пред­ста­ви­те­лите на мест­ните вла­сти са заплашвани със смърт, ако не под­крепят новата власт. Новите управ­ля­ващи в Украйна толе­ри­рат погромите в офи­сите на поли­ти­че­с­ките пар­тии, които не им харе­сват и вече пуб­лично заплашиха със съдебно пре­след­ване и забрана всички поли­ти­че­ски формации, които не спо­де­лят идео­логи­ята и целите на новия режим”.

Меж­ду­временно в изра­ел­ския вест­ник „Аарец” се появиха съобще­ния, че киев­ската синагога е била ата­ку­вана с кок­тейли „Моло­тов”. В комен­тар на същото изда­ние за „новата дилема, пред която са изпра­вени укра­ин­ските евреи”, се казва след­ното: „Най-​сериозни при­тес­не­ния в момента поражда не тол­кова заче­сти­лите анти­семит­ски инци­денти, кол­кото заси­ле­ното при­съствие на ултра­наци­о­на­ли­сти­че­ски движе­ния, вклю­чи­телно на чле­нове на печално извест­ната пар­тия „Сво­бода” и формаци­ята „Десен сек­тор” сред демон­стран­тите. Мно­зина от тях нари­чат поли­ти­че­с­ките си опо­ненти „чифути” и раз­вя­ват знамена с нео­нацистка сим­во­лика. Съобщава се също, че тези движе­ния разпро­стра­ня­ват на Май­дана прясно отпе­ча­тани изда­ния на „Майн Кампф” и „Про­то­ко­лите на Сион­ските мъдреци”.

Ето какво твърди пък д-​р Инна Рогачи в друго изра­ел­ско изда­ние „Аруц Шева”: „Реал­ните поли­ти­че­ски пла­нове и програмите на ултра­наци­о­на­ли­сти­че­с­ките пар­тии в Украйна не са тайна за никого и в тях няма нищо, дори близко до европе­йс­ките цен­но­сти и цели. Достатъчно е да про­че­тем офици­ал­ните им документи и да чуем, какво повта­рят еже­дневно лиде­рите и акти­ви­стите на тези орга­ни­за­ции. Те са откро­вено анти­ев­ропе­йски и расистки, и нямат нищо общо с цен­но­стите и ман­та­ли­тета на циви­ли­зо­ва­ния свят. Укра­ин­ските евреи са изпра­вени пред реална и много сери­о­зна заплаха. Под­крепата за тези движе­ния в Европа и игно­ри­ра­нето на опас­но­стта, свър­зана с тях, е изклю­чи­телно рис­ко­вана поли­тика. Хората не бива отново да плащат ужас­ната цена за късоглед­ството и без­раз­ли­чи­ето на сво­ите лидери. И тъй като днес Украйна се превърна в трагична демон­страция за цяла Европа, как тази скрита под­крепа поз­воли на расо­вата омраза да се превърне в раз­ру­ши­телна и некон­тро­ли­ру­ема сила, сега се налага да се пре­одо­лее съз­да­лата се ненормална ситу­ация в съо­т­вет­ствие със съще­ству­ващите меж­ду­на­родни закони и циви­ли­за­ци­онни норми”.

Аме­ри­кан­с­ките медии съзна­телно пре­не­брег­ват фашист­ката и нео­нацистка същ­ност на укра­ин­ския пре­врат, за да насо­чат внима­ни­ето към „по-​позитивни моменти”, като съба­ря­нето на памет­ниците на Ленин или забра­ната на чле­нове на Кому­ни­сти­че­с­ката пар­тия да участват в пар­ламента. Спо­ред запад­ните медии всичко това е „знак на прогреса”.

Украйна постепенно пада в любов­ната прегръдка на т.нар. нов све­то­вен ред, където се пре­връща в поред­ното винтче в меха­низма, рабо­тещ за печал­бите на Уол­стрийт. Поне на тео­рия би тряб­вало да е така. Твър­дите глави на „Ню Йорк Таймс” или „Вашинг­тон пост” обаче не осъзна­ват, че стра­ната бързо се свлича в без­дната на хаоса и анар­хи­ята, които скоро може да пре­леят през гра­ниците и да залеят съсед­ните държави, про­во­ки­райки жестоки сблъ­съци, соци­ални без­ре­дици, реги­о­нална неста­бил­ност и дори — не дай Боже, трета све­товна война.

Водещите аме­ри­кан­ски медии виждат в това само едно про­свет­ле­ние, че всичко върви по план. При­ви­жда им се, че скоро Евра­зия, Близ­кият Изток и оста­на­лият свят се уми­ро­тво­рява и интегрира в едно гло­бално пра­ви­тел­ство, над­зи­ра­вано, раз­бира се, от корпо­ра­тив­ните и финан­сови инсти­туции, които в действи­тел­ност държат лосто­вете на властта. Какво може да обърка плана?

Есте­ствено е Русия да е силно разтре­вожена от съби­ти­ята в Украйна, макар все още да не е съв­сем ясно докъде може да стигне в реакци­ята си на тях. „Има реална опас­ност за нашите инте­реси и за живота и здра­вето на наши граж­дани там. Днес в Киев няма с кого да се общува. Ако си мислите, че хора в маски, разма­хващи калаш­ници, пред­став­ля­ват властта, ясно е, че за нас ще бъде много трудно да рабо­тим с подобно пра­ви­тел­ство”, заяви преми­ерът Дмит­рий Медведев.

Тре­вогата на Москва е обяс­нима. Кой би могъл да оча­ква, че един­стве­ната свръх­държава на пла­не­тата ще възпри­еме тол­кова ираци­о­нално пове­де­ние, продължа­вайки да „про­из­вежда” все нови и нови про­ва­лили се държави в раз­лични части на света, под­стре­ка­вайки към бун­тове, разпал­вайки омраза и разпро­стра­ня­вайки бед­ност нав­ся­къде, където реши да се намеси. В момента екипът на Обама с всички сили се опитва да свали режи­мите в Сирия, Вене­цу­ела, Украйна и бог знае още къде. В същото време, неуспеш­ните аме­ри­кан­ски опе­рации в Афга­ни­стан, Ирак и Либия доведоха и трите страни до пла­чевно състояние.

САЩ изли­зат от рел­сите, демон­стри­рат некон­тро­ли­ру­емо, дори безумно пове­де­ние. Струк­ту­рата на меж­ду­на­род­ната сигур­ност рухна, тъй като се игно­ри­рат фун­дамен­тал­ните принципи на меж­ду­на­род­ното право. Без­сми­сле­ните мащабни ско­кове на САЩ от една оже­сто­чена конфрон­тация към друга, рушат всичко по пътя си, при­нуж­да­вайки мили­они хора да бягат от стра­ните си, и тлас­кат света все по-​близо до ръба на про­пастта. Нима това не е повод за тревога?

Сега Обама се забърка и с наци­стите. Това е „череш­ката на тортата”!

natzisti

Обър­нете внима­ние на думите на Макс Блумен­тал в него­вия комен­тар, оза­гла­вен „Под­крепят ли САЩ укра­ин­ските нео­наци­сти”. „Дес­ният сек­тор” е сен­чест син­ди­кат, чиито чле­нове се нари­чат „авто­номни наци­о­на­ли­сти”, отли­ча­ват се с бръс­на­тите си глави, униформите си, про­сто­ват стил на живот и въо­ду­шев­ле­ни­ето си от улич­ното наси­лие. Снаб­дени със защитни щитове и каски, те бяха на пред­ната линия в сблъ­съците Евро­май­дана, където изпъл­ваха въз­духа с отли­чи­тел­ния си вик: „Украйна над всичко!”. Заедно с пар­ти­ята „Сво­бода”, влязла в съзвез­ди­ето на интер­наци­о­нала от нео­фашистки пар­тии чрез Али­анса на европе­йс­ките наци­о­нални движе­ния, „Дес­ният сек­тор” обещава да поведе сво­ята армия от лишени от цели и разо­ча­ро­вани млади хора „на велик заво­е­ва­те­лен поход в Европа”.

Оче­видно е, че Обама и него­вите изоб­ре­та­телни съвет­ници смя­тат, че разпо­лагат с няка­кво вли­я­ние в тези среди и могат да се спра­вят с това „кълбо от отровни змии” и да го нака­рат да следва ука­за­ни­ята на Вашинг­тон, но ми се струва, че ще загу­бят залога. Защото става дума за фана­тични, завършени наци­сти и екс­треми­сти, които няма да се под­да­дат — нито заедно, нито поот­делно. Те имат свой план и са готови да го след­ват до послед­ния си дъх. От всички тъпи пла­нове, които Вашинг­тон следва през послед­ните години, този е най-​безумният.

(Counterpunch)