МО издаде 12-томник за Великата отечествена война

МО издаде 12-томник за Великата отечествена война

Публикувано от:

Мини­стер­ството на отбра­ната издаде послед­ния том от науч­ния много­том­ник за Вели­ката оте­че­ствена война, съобщи в края на мина­лата сед­мица заместник-министърът на отбра­ната Нико­лай Пан­ков. Той каза: „Исто­ри­ята на този много­томен труд тръгва от 2005 г. Тогава беше изго­т­вен доклад до рус­кия пре­зи­дент, на бял свят се появи негово поръ­че­ние и беше съз­да­дена редакци­онна коми­сия. Изсле­до­ва­тел­ската работа завърши с напи­сва­нето на труда, който вклю­чва 12 тома. Послед­ният беше изда­ден бук­вално преди два дни.”

Пан­ков под­черта, че по реше­ние на мини­стъра на отбра­ната Сергей Шойгу много­том­ните изда­ния ще бъдат връ­чени на участ­ници в олимпиади от военни и граж­дан­ски висши учебни заве­де­ния от стра­ните на ОНД.

Също така 12-те тома са качени в официалния сайт на Министерството на отбраната на РФ в категория „Победен май“ (Победный май) и е достъпен за всеки, който желае да се запознае с научния многотомник „Великата отечествена война 1941 – 1945“ .