Можем ли сами да програмираме късмета?

Можем ли сами да програмираме късмета?

Публикувано от:

Всеки от нас си е зада­вал въпроса, защо едни имат слава, богат­ство и любов, а други сякаш винаги оста­ват чужди на този „праз­ник на живота”? Какво влияе на късмета? Съд­бата, или все пак ние сами можем да повли­яем върху хода на събитията?

Първо, следва да се изясни що е то „късмет”. Дали са мате­ри­ал­ните сред­ства, успеш­ната кари­ера или щаст­ли­вият личен живот? Как си пред­ста­вяте иде­ал­ния живот и какво предпри­емате за това? Защото, ако страстно меч­та­ете за любов, а всяка вечер пре­кар­вате в четене на книги или общу­ване с компютъра, едва ли ще уве­ли­чите шан­со­вете си да срещ­нете някога сво­ята любов.

Про­блемите на пове­чето хора са в това, че те пре­ка­ля­ват с меч­тите, вме­сто да полагат уси­лия за постигане на жела­ното. А нере­а­ли­зи­ра­ната мисъл довежда само до уни­ние и разо­ча­ро­ва­ние в соб­стве­ните ти сили.

Друг важен про­блем е нашето изопа­чено виждане на реал­но­стта. Ние или си пред­ста­вяме всичко в черни краски (запла­тата е малка, здра­вето е зле, кавги с близ­ките, времето е лошо), или иде­а­ли­зи­раме живота, като го срав­ня­ваме с раз­лични филми (ако е къща — то задължи­телно дво­рец, ако е любов — до края на живота, ако е пътеше­ствие — само разкошно!).

Меж­ду­временно, често пъти отказ­ваме да виждаме радост­ните моменти, игно­ри­раме ги, възпри­емаме ги като нещо есте­ствено. А къде са гаранци­ите, че след като се сдо­бием с раз­кошна къща или полу­чим пре­стижна работа, ще ста­нем наи­стина щаст­ливи? Ако не уме­ете да се рад­вате на мал­кото, няма да можете да се насла­дите и на голямото.

Спо­ред науч­ния сътруд­ник от Медико-​психологическия център Вален­тин Байра­тов, енерги­ята на успеха посто­янно ще ни съпът­ства, ако общу­ваме с успели хора. Спо­ред рус­кия учен, успеш­ните хора носят не само положи­телна енергия, но и късмет. Той е убе­ден, че когато хората около нас спо­де­лят инте­ресни идеи, гран­ди­озни пла­нове и взимат пра­вилни реше­ния, попи­вайки от тях тази кон­струк­тивна енергия, ние сами обръщаме своя век­тор в посока на успеха, като така пре­диз­ви­кваме късмета.

Спо­ред Байра­тов, ние никога няма да срещ­нем късмета, ако в гла­вата ни посто­янно пре­об­ла­да­ват отрица­телни мисли, ако непрекъс­нато се жал­ваме пред себе си и другите колко сме нещастни и как нямаме капка късмет в живота. Но кол­кото по-​позитивни са мислите ни, тол­кова по-​голям е шансът да срещ­нем късмета, а с него успеха и щастието.

Спо­ред уче­ния, съще­ствува формула на късмета, която ако след­ваме, ще ни носи късмет във всичко.

Форму­лата на късмета:

” Внима­ние към всичко, което се случва нао­коло и уме­ние да се използва всяка „случайност”;

” раз­вита интуиция;

” концен­трация върху мисли за нещо положително;

” уме­ние да се рад­ваме на живота, а това винаги променя бити­ето ни към по-​добро.

Как раз­съж­дава късметлията

Животът всеки ден пред­лага много възмож­но­сти, само трябва да се научим да ги раз­ли­ча­ваме и да се възполз­ваме от тях. Уче­ните са стиг­нали до извода, че „късмет­ли­ите” не про­пус­кат щаст­ли­вите „слу­чай­но­сти”, за раз­лика от „неудач­ниците”, които про­сто не ги забе­ляз­ват. Освен това, късмет­ли­ята много добре знае, че зако­ните на благо­ден­стви­ето действат на принципа на запъл­ване на празно про­стран­ство. При­ро­дата не търпи пустота и винаги се стреми да я запълни с блага. Спо­ред есте­стве­ните закони не е възможно да сложиш вещ в ръка, която вече стиска нещо в юмрука си. Ето защо най-​добрият начин да при­вле­чеш доб­рото към себе си е като се изба­виш от лошото, като по такъв начин осво­бо­диш място за доброто.

Напри­мер, ако сте нами­слили да си купите нова дреха, най-​добре е преди това да осво­бо­дите гар­де­роба си от ста­рата, пред­лагайки я на някой нуж­даещ се или на дом за бездомни.

А ако меч­та­ете да срещ­нете любим човек, длъжни сте преди това да се осво­бо­дите от вся­ка­кви други, уни­зи­телни за вас отноше­ния, в които се нами­рате сега и не ви пра­вят щаст­ливи. Накратко казано, ако късметът все не идва, ще трябва да напра­вите обстойна реви­зия на живота и при­о­ри­те­тите си, защото най-​вероятно има нещо, което продължа­вате да задържате, с което е необ­хо­димо да се раз­де­лите вед­нъж завинаги.

Вярата

Всеки знае, че иде­ите са сред­ството, което прави възможно появя­ва­нето на благо­състо­я­ни­ето от неби­ти­ето и него­вото реално въплъще­ние на физи­че­ско ниво. Всичко това обаче е невъзможно да се осъще­стви без вяра. Всеки от нас, ако успее да види, да разпо­знае своето благопо­лу­чие, да се стреми към него и най-​вече — да повярва в негово съще­ству­ване, то със сигур­ност ще се появи. Вярата е на първо място. Тя е най-​силното оръжие и именно чрез нея можем да програми­раме късмета си. Сигурно сте забе­ля­зали, че хората с по-​малък талант, но с по-​силна вяра, постигат много по-​бързи и по-​значителни успехи от хора много талант­ливи, но със слаба вяра…