МВР ще има свое „Сколково”

МВР ще има свое „Сколково”

Публикувано от:

МВР на Русия формира Съвет на млади учени и спе­ци­а­ли­сти, които ще се занима­ват с висо­ко­тех­но­логич­ните про­екти за нуждите на полици­ята. Новото обе­ди­не­ние ще бъде изгра­дено на базата на сегаш­ния център на МВР за „Спе­ци­ална тех­ника и свръзка” (СТиС).

В обе­ди­не­ни­ето ще се при­в­ли­чат даро­вити сту­денти и млади учени за раз­ра­бот­ката на ино­ваци­онни системи за сигур­ност, оръжия, спе­ци­ални сред­ства, вклю­чи­телно и в сек­ретни про­екти. МВР също така смята в бъдеще да под­крепя частни идеи и научни лабо­ра­то­рии. По този начин мла­дите кон­струк­тори и инже­нери от раз­лични кра­ища на стра­ната ще бъдат стиму­ли­рани и обе­ди­ня­вани, за да могат с общи уси­лия да постигат цели и да реша­ват задачи, които в само­сто­я­телна работа са трудно постижими, смя­тат в МВР. Те ще могат още да участват в раз­лични про­екти, а след тях­ното завършване да оста­ват на работа в орга­ните за сигур­ност, ако имат такова жела­ние. В новото научно обе­ди­не­ние ще намери под­крепа и всеки инди­ви­дуа­лен про­ект, пред­став­ля­ващ инте­рес за министерството.

На този етап СТиС се състои от четири големи под­раз­де­ле­ния: Център за орга­ни­за­ция на научно-​техническата дей­ност, Учебно-​методичен център, Център за тилове и обезпе­ча­ване и Научно-​изследователски инсти­тут за спе­ци­ални тех­ни­че­ски сред­ства. Сред инте­рес­ните раз­ра­ботки на инсти­тута са непро­би­ва­емият шлем „Сфера”, радио­ло­ка­торът „Данник-​5″ за откри­ване на хора зад стена, пор­та­тив­ният детек­тор за разпо­зна­ване на нар­ко­тици и взри­вни веще­ства от раз­сто­я­ние, системата за видео­на­блю­де­ние, която иден­тифицира лица и открива пре­стъп­ници в тълпа от хора. Поради дефицита на соб­ствени тес­но­спе­ци­а­ли­зи­рани кадри МВР в момента е при­ну­дено да при­бягва до помощта и съдействи­ето на външни инсти­тути и лабо­ра­то­рии чрез системата на кон­курси. Този про­блем се чув­ства осо­бено остро в сфе­рата на висо­ките тех­но­логии. Затова ръко­вод­ството на мини­стер­ството стигна до реше­ни­ето да съз­даде свое обе­ди­не­ние за млади учени от типа на „Сколково”.

Експерти отбе­ляз­ват, че при досегаш­ната система на държавни поръчки голяма част от раз­хо­дите на СТиС оти­ват за заплащане рабо­тата на частни програми­сти, които раз­ра­бот­ват за МВР раз­лични еди­нични про­екти. През 2013 г. напри­мер са били отпус­нати около 250млн. рубли за реша­ва­нето само на три програмни задачи. Ако раз­ра­бот­ките осъще­ствя­ваха „свои” учени, МВР би могло да ико­номиса доста големи средства.

/„Русия днес”/