МАРИО МОНТИ: РУСИЯ ЩЕ ИГРАЕ ВОДЕЩА РОЛЯ В Г-8

МАРИО МОНТИ: РУСИЯ ЩЕ ИГРАЕ ВОДЕЩА РОЛЯ В Г-8

Публикувано от:

Бившият министър-​председател на Ита­лия пожиз­не­ният сена­тор Марио Монти нарече Русия най-​важен парт­ньор на Европе­йския съюз поради геопо­ли­ти­че­ското си положе­ние: „Като пред­се­да­тел на „голямата осморка” Русия ще играе водеща роля — каза в екс­клу­зивно интервю за ИТАР-​ТАСС Монти. — В сегаш­ните усло­вия започ­на­лото на 1 яну­ари тази година пред­се­да­тел­ство на „осмор­ката” поз­во­лява на Русия да има важна роля при при­емане на реше­ни­ята и опре­де­ляне на насо­ките на гло­бал­ното развитие.”

Той е убе­ден, че неот­дав­наш­ната криза, прежи­вяна от Запада, е демон­стри­рала необ­хо­димо­стта от коор­ди­ни­ране на управ­ле­ни­ето в све­то­вен мащаб. „Русия е най-​важна съставна част на орга­ни­за­ция, как­вато е БРИКС. Друг важен коз за Русия е ней­ната про­из­вод­ствена система, главно в добив­ния отрасъл”, отбе­ляза про­фе­сорът по икономика.

Про­фе­сор Монти участва в V Гай­да­ров­ски форум, който се състоя от 15 до 18 януари.

„Русия поема пред­се­да­тел­ството на „осмор­ката” в момент, когато има най-​висок имидж на меж­ду­на­род­ната арена”, е мне­ни­ето на пре­зи­дента на ита­ли­ан­с­ката Висша школа за геопо­ли­тика и при­ложни науки Тибе­рио Граци­ани. Той под­черта, че благо­да­ре­ние на сво­ята дипло­мация стра­ната е извою­вала редица важни победи на све­тов­ната сцена, като на първо място постави съдействи­ето за раз­реша­ва­нето на сирийския проблем..