Късмет за Русия е, че има личност като Сергей Шойгу

Късмет за Русия е, че има личност като Сергей Шойгу

Публикувано от:

Мини­стърът на отбра­ната на Русия гене­рал Сергей Шойгу навърши 60 години на 21 май. Съби­ти­ето не бе под­ми­нато от рус­ките медии — всяка по свой начин отбе­ляза юби­лея на мини­стъра, който неизменно огла­вява рейтингите. По повод юби­лея ТАСС събра изказва­ния на самия Шойгу, а „Рос­сий­ская газета” пуб­ли­кува мне­ния на ръко­во­ди­тели на реги­о­ните, които, както пишат колегите, „Шойгу навремето е спа­ся­вал, а сега ги пази”.

За себе си

„Все пак не съм стиг­нал, и слава Богу, до фун­дамен­тал­ното раз­би­ране, че видите ли, аз съм няка­къв феде­ра­лен чинов­ник, че съм мини­стър и голям начал­ник. Про­сто рабо­тата ми в това мини­стер­ство (МЧС) не ми поз­воли да премина в онази част, която се нарича „бюро­крат”. В това, раз­бира се, ми про­вървя. Тра­дици­онно не мога да пона­сям интриги, зад­ку­лисни борич­ка­ния. Мога почти напълно да изпея един куп­лет на Висоцки, който завършва с думите „с желязо по стък­лото”. Мисля, че такъв ще си остана”. „Трудно ми е да го обясня, защото никога не съм се занима­вам със самовглъ­бя­ване, но да живея по друг начин, би ми било скучно! Животът е кратък и глупав. А в моя живот има смисъл!”

За арми­ята и съби­ти­ята в Украйна

„Суве­ре­ни­тетът на Русия, осигу­рен от ней­ните армия и флот, винаги ще е онзи пре­дел, от който в продълже­ние на1152 години от съще­ству­ва­нето на стра­ната, не един запа­ден импе­ра­тор „се е опарил”.

„Що се отнася до твър­де­ни­ята за използване на рус­ките спе­ци­ални служби в съби­ти­ята в Украйна, ще кажа само едно: трудно е да тър­сиш черна котка в тъмна стая, осо­бено ако тя не е там. Още по-​глупаво е това, когато кот­ката е умна, смела и вежлива”.

За риска

„Рискът е много силна емоция. На езика ти се появява мета­лен вкус и знаеш, че не бива да ходиш там, съв­сем не бива, и това не бива въобще да го пра­виш. Но въпреки всичко те тегли натам, тегли те да го напра­виш… В нашата работа това е много опасно, защото човек всъщ­ност прев­клю­чва към себе си, а не към онези, които трябва да спаси. Но с това можеш да се спра­виш, важ­ното е да раз­бе­реш какво става в момента”.

За лова

„Аз съм про­фе­си­о­на­лен ловец. Когато за първи път баща ми ме заведе на лов, бях на 7 години. Прак­ти­че­ски всеки отпуск пре­кар­вам в Хака­сия, в Тува, в тайгата… Ловът за мен е еди­но­бор­ство със звяра, а не убийство. Аз зная кога и в кого мога да стре­лям по закон и спаз­вам непи­са­ните закони на честта на ловеца”.

За колекци­ята си

„Колекци­о­ни­рам хладно оръжие на раз­лични народ­но­сти: саби, кинжали, китайски, япон­ски и саму­райски мечове, ятагани, ацтек­ски жерт­вени ножове — всичко това е ориги­нално, истин­ско… Тол­кова са много, че няма как да ги окача по сте­ните, защото мога да „обкова” с метал цялата къща — от пода до тавана. Аз про­сто им се любу­вам — изва­ждам ги и ги разглеждам”.

За аква­ре­лите

„Рису­вам само за себе си, показ­вам кар­ти­ните на близ­ките си… Най-​много харе­свам аква­рела, тех­ни­ката по мокър лист. Аква­релът не търпи суета, там всичко се изпипва… Най-​интересното в аква­рела е него­вата непред­ска­зу­емост — всеки твой удар, всеки твой изстрел е непред­ска­зуем, дори цветово”.

А ето какво мис­лят за Шойгу някои ръко­во­ди­тели на реги­они на РФ:

ОЛЕГ КОЖЕМЯКО сега е и.д. губер­на­тор на Саха­лин­ска област, а общите му спомени със Сергей Шойгу дати­рат от2005, когато Коряк­ският авто­номен окръг бил стегнат от лют студ и служи­те­лите на МЧС, команд­вано тогава от Шойгу, спа­сили хората и вър­нали топ­ли­ната в домо­вете им. Кожемяко (по това време губер­на­тор на Амур­ска област) при­помня и 2013 г., когато неви­ждано навод­не­ние потопило При­аму­ри­ето. Тогава Шойгу вече бил мини­стър на отбра­ната, но отклик­нал на мол­бата на Кожемяко за помощ. Изпад­на­лите в беда хора полу­чили полеви кухни, хле­бо­за­води, спе­ци­ални лодки и вер­то­лети. „Това, че в тази раз­бушу­вала се чудо­вищна сти­хия не загу­би­хме тогава нито един човешки живот, е заслуга на точ­ните и про­фе­си­о­нални действия на МЧС и МО”, казва Кожемяко и добавя: „Сергей Кужуге­то­вич не е пар­ке­тен чинов­ник, а обик­но­вен човек, общи­те­лен и с хубаво чув­ство за хумор”.

* * *

„В този човек винаги ми е импо­ни­рало, че твърдо държи на думата си. Не си спом­ням слу­чай обеща­ни­ята на Шойгу да са се разми­на­вали с делата му. Ако е казал, че ще помогне на репуб­ли­ката с тех­ника, непременно го е пра­вел”, казва гла­вата на Репуб­лика Саха (Яку­тия) ЕГОР БОРИ­СОВ, на когото, поради слож­но­стта на реги­она, често му се е налагало да работи със Сергей Шойгу. При­помня напри­мер, че до голяма степен благо­да­ре­ние именно на Шойгу е спа­сен, а след това и въз­ста­но­вен след гран­ди­оз­ното навод­не­ние град Ленск.

* * *

Губер­на­торът на Том­ска област СЕРГЕЙ ЖВАЧ­КИН е благо­да­рен на Сергей Шойгу, че когато се наложило да тър­сят квар­тири за хората от постра­дал блок от взрив на газ, мини­стърът на отбра­ната ги наста­нил в блок за офицери, докато напълно се въз­ста­но­вят жилищата им. А през мина­лата година Шойгу пре­дал безвъзмездно на Томск две военни град­чета, въпреки че се нами­рали на много апе­титни терени в центъра на града. Днес тази база се пре­обо­рудва и се съз­дава меж­ду­ву­зов­ски лицей интер­нат за нада­рени деца.

* * *

„Реше­ни­ята си Сергей Кужуге­то­вич взема винаги бързо, но много преме­рено. Шойгу освен това е изклю­чи­телно стегнат — той знае, че пани­ката, идваща от ръко­во­ди­теля, се пре­дава на под­чи­не­ните. А спо­койстви­ето — обрат­ното, озна­чава, че всичко е под кон­трол. Шойгу е такъв — винаги спо­коен и на него винаги можеш да раз­чи­таш” — това са думи на гла­вата на Репуб­лика Северна Осетия-​Алания ТАЙМУ­РАЗ МАМ­СУ­РОВ, рабо­тил заедно с Шойгу още през 90-​те години на мина­лия век, когато от Гру­зия в Северна Осе­тия нав­лиза поток от бежанци. По това време Шойгу е пред­се­да­тел на Държав­ния коми­тет наРСФСР по извън­ред­ните ситу­ации и за първи път орга­ни­зира в Беслан бол­ница от надувни елементи.

Това е само малка част от добрите дела на добрия мини­стър и надеж­ден сър­де­чен човек, както го опре­де­лят всички, които са имали възмож­ност да рабо­тят с него и да го позна­ват. Несъм­нено на Русия й про­вървя, че има за мини­стър на отбра­ната Сергей Шойгу, чиято поредна голяма заслуга е, че успя много бързо да върне само­чув­стви­ето и мощта на рус­ката армия и е като грижо­вен баща за воен­ните и тех­ните семейства, а в моменти на извън­редни ситу­ации в стра­ната опитът му е незаменим.

Езточник: http://www.rusiadnes.bg/