Кой разпалва нова студена война?

Европе­йският съюз се готви да при­еме „стра­тегия за борба с рус­ката про­паганда”, съобща­ват све­тов­ните агенции. Говори се за финан­си­ра­нето на теле­ви­зи­о­нен канал на руски език, който да излъчва в Русия и в стра­ните с руски малцин­ства. Възможно било съз­да­ва­нето и на други медии, които да отри­чат глед­ната точка на Русия по укра­ин­ския конфликт… Борба с рус­ката про­паганда?! В кое време живеем? На Гьо­белс или на Сту­де­ната война?

Сякаш в пове­чето европе­йски теле­ви­зии, сайтове, вест­ници, радио­станции не се води все­ки­дневна про­паганда колко лоша била Русия, какъв агре­сор бил Вла­ди­мир Путин, как същият е тежко болен, как аха ще бъде сва­лен с пре­врат, как руб­лата се е сри­нала, как укра­ин­ските май­да­нов­ски нео­наци­сти били пра­ведни демо­крати, как са нужни нови санкции срещу Москва. Това е информаци­он­ният фон, съз­да­ван от почти всички европе­йски медии. Но нали сми­сълът на обек­тив­ната жур­на­ли­стика е хората да напра­вят съпо­ставка между раз­лич­ните гледни точки и да форми­рат своето мне­ние. Да, ама не! Явно мал­кото оста­нали медии, които информи­рат и за рус­ката позиция, наруша­ват спо­койстви­ето на евро­чи­нов­ниците. А всъщ­ност тези медии се ръко­во­дят от принципа на сво­бо­дата на сло­вото, който уж беше осно­вопо­лагаща цен­ност на Европе­йския съюз!? На същия Съюз, който сега се готви да финан­сира задуша­ва­нето на всяко мне­ние, раз­лично от офици­ал­ните опорни точки, готви се да ги про­паган­дира в Русия и сред рус­ките малцин­ства. Подготвя се нов вари­ант на радио­станция “Сво­бодна Европа“, финан­си­рана от ЦРУ и ста­нала сим­вол на Сту­де­ната война. Само че за днеш­ната анти­руска про­пагандна ще плащаме всички европе­йски граж­дани, а ней­ното стар­ти­ране е първа стъпка към цен­зура в Евро­съюза по теми, неугодни на Вашинг­тон и послуш­ния му Брюксел.

Това е самопри­зна­ние за идейно пораже­ние на евро­ат­лан­ти­че­с­ките клишета и показва явен страх от позици­ята на Русия, която е наци­о­нално отго­ворна и спра­вед­лива. Въпро­сът е ще постигне ли резул­тат маси­ра­ната медийна атака в самата Русия? Явно авто­рите на иде­ята са хора, които не позна­ват харак­тера на рус­кия човек. Той е устоял на много по-​тежки удари, оста­вайки искрен пат­риот. В този сми­съл брюк­сел­ските чинов­ници могат да ни спе­стят тези пари и да напра­вят нещо много по-​разумно — да продължат започ­на­тата от Мер­кел, Оланд и други европе­йски лидери поли­тика на диа­лог с Москва, което само ще донесе мир и про­спе­ри­тет на Евросъюза.

Автор: д-р. Светлана Шаренкова

Източник: http://www.rusiadnes.bg/