Какви са доходите на представителите на властта в Русия?

Какви са доходите на представителите на властта в Русия?

Публикувано от:

Наскоро сайто­вете на Кремъл и на пра­ви­тел­ството на Русия пуб­ли­ку­ваха декла­раци­ите за дохо­дите на висшите чиновници.

През 2014 г. пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин е спе­че­лил 7,654 млн. рубли, докато година по-​рано доходът на държав­ния глава е бил 3,6 млн. рубли. През тази година дохо­дите на пре­зи­дента най-​вероятно ще нама­леят, тъй като неот­давна той реши да намали запла­тата си с 10 процента.

Министър-​председателят Дмит­рий Мед­ве­дев през 2014 г. е изра­бо­тил над 8 млн. рубли, се казва в съобще­ни­ето на сайта на пра­ви­тел­ството. През 2013 г. спо­ред декла­раци­ята на преми­ера дохо­дите му са били 4,2 млн. рубли.

Най-​популярният спо­ред медий­ния рейтинг руски мини­стър — пър­вият руски дипло­мат Сергей Лав­ров през мина­лата година е изка­рал 6,1 млн. рубли

Сред кремъл­ските чинов­ници най-​много пари е изра­бо­тил начал­ни­кът на Управ­ле­ни­ето на пре­зи­дента по социално-​икономическо сътруд­ни­че­ство с държа­вите от ОНД, Абха­зия и Южна Осе­тия Олег Гово­рун. Сумата, която е спе­че­лил, е114 млн. рубли.

Втори в спи­съка е пър­вият заместник-​началник на адми­ни­страци­ята на Кремъл Вяче­слав воло­дин, който е изра­бо­тил62,93 млн. рубли.

Шефът на кремъл­ската адми­ни­страция Сергей Ива­нов през мина­лата година е спе­че­лил 16,205 млн. рубли. Преди година доходът на Ива­нов е бил малко над 11 млн. рубли.

Лидер след чле­но­вете на пра­ви­тел­ството е вицепреми­ерът Алек­сандър Хлопо­нин с 280,6 млн. рубли. През тази година той над­мина заемащия пър­вото място сред най-​богатите мини­стри през 2013 г. мини­стъра по въпро­сите на Отво­ре­ното пра­ви­тел­ство Михаил Аби­зов, спе­че­лил тогава 282,9 млн. рубли. През тази година Аби­зов с 222 млн. рубли се смъква на вто­рото място.

Трето и четвърто място заемат вицепреми­ерът Юрий Трут­нев със 179 млн. рубли и мини­стърът на промиш­ле­но­стта и търго­ви­ята Денис Ман­ту­ров със 113,5 млн. рубли. Мини­стърът на спорта Вита­лий Мутко през 2014 г. е спе­че­лил 6,081млн. рубли.

Най-​малко пари през мина­лата година са изка­рали мини­стърът на сел­ското стопан­ство Нико­лай Фьо­до­ров (4,7 млн. рубли) и мини­стърът на съобще­ни­ята Нико­лай Никифо­ров (4,9млн. рубли). От „над­пре­ва­рата” сред най-​богатите чле­нове на каби­нета през 2014 г. отпадна пър­вият вицепремиер Игор Шува­лов, спе­че­лил 9,2 млн. рубли през мина­лата година срещу 241 млн. рубли през 2013 г.