Жискар д`Естен: Санкциите срещу Русия нарушават международното право

Жискар д`Естен: Санкциите срещу Русия нарушават международното право

Публикувано от:

Интервю на френ­ското спи­са­ние „Меж­ду­на­родна поли­тика” с бившия пре­зи­дент на Франция ВАЛЕРИ ЖИС­КАРД‚ЕСТЕН

– Какво мислите за при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Русия и деста­би­ли­зи­ра­нето на положе­ни­ето в Източна Украйна от страна на Русия?

– Честно ще ви кажа, че бих смет­нал исто­ри­че­ски спра­вед­ливо завръща­нето на Крим в Русия. Про­чел съм много книги по руска исто­рия от 18-​и век. Крим е завою­ван при Ека­те­рина ІІ, пре­димно с уси­ли­ята на княз Потьом­кин, когато Русия се е разши­ря­вала на юг по посока на Турция с наме­ре­ние да пре­вземе Кон­стан­ти­нопол. Поко­ря­ва­нето на Крим е било доста твърдо. То става не в ущърб на Украйна, която не е съще­ству­вала, а в ущърб на мест­ния суве­рен, който зависи от турците. Оттогава там живеят само рус­наци. Когато Никита Хруш­чов пожела да при­даде на СССР по-​голяма тежест в рам­ките на току-​що появи­лата се Орга­ни­за­ция на обе­ди­не­ните нации, той „изоб­рети” Украйна и Бело­ру­сия, за да добави още два гласа за Съвет­ския съюз, и даде на Украйна властта над Крим, което беше безпреце­дентно. Още тогава аз смя­тах, че тази изку­ствена зави­симост няма да бъде здрава. Послед­ните съби­тия бяха оча­к­вани. Впро­чем, връща­нето на Крим на Русия се оказа широко под­крепено от насе­ле­ни­ето. И едва когато про­блемите се пре­хвър­лиха в Източна Украйна, започ­наха да се безпо­коят за това…

– Мно­зина ана­ли­тици и длъж­ностни лица при­зо­ва­ват да се опи­таме да раз­бе­рем Вла­ди­мир Путин. Но съгла­сен ли сте вие, че по този начин се нарушава меж­ду­на­род­ното право и се деста­би­ли­зира страната?

– Пред­ви­де­ните от дого­во­рите пра­вила, при­ети при склю­ч­ва­нето на Вестфал­ския мир от 1648 г., въведоха в действие принципа за уваже­ние на наци­о­нал­ния суве­ре­ни­тет и гра­ници. В съо­т­вет­ствие с този принцип някои смя­тат, че Украйна трябва напълно да запази сво­ята тери­то­рия, която е заемала в момента на полу­ча­ване на неза­ви­симо­стта през 1991 г. Но да не забра­вяме, че разпа­да­нето на СССР стана хао­тично и доведе до наруша­ване на гра­ници. Нач­инът на действие на Вла­ди­мир Путин можеше да бъде и друг. Но днес разглеж­да­нето на въпроса за Крим трябва да бъде оста­вен настрана. Въпро­сът за укра­ин­ския изток е много по-​сложен. Не забра­вяйте, че Украйна дълги години е била руска, Киев е бил руска сто­лица. Когато по молба на гене­рал Де Гол като мини­стър на финан­сите аз зами­нах за Съвет­ския съюз, бях приет от Хруш­чов в Киев…

За да раз­бе­рем ясно ста­ващото, трябва да си зада­дем един въпрос — какво всъщ­ност се случи в укра­ин­ската сто­лица преди година. Каква е ролята на ЦРУ в рево­люци­ята на май­дана? Какъв е сми­сълът от после­до­ва­тел­ната анти­руска поли­тика, про­веж­дана от Обама? Защо САЩ поис­каха да издиг­нат сво­ите пешки в Украйна? Съще­ствува ли в САЩ вли­я­телно укра­ин­ско лоби? Не искат ли аме­ри­канците да компен­си­рат сво­ята сла­бост в Близ­кия изток с про­веж­дане на по-​твърда поли­тика по отноше­ние на Русия?

– Наи­стина ли смя­тате, че отго­вор­но­стта за укра­ин­ската криза е на САЩ? Нима чашата на търпе­ни­ето на укра­инците не се препълни от корупци­ята на управ­ля­ващата върхушка?

– Трябва да отче­тем два момента. Невъзможно е да се отрече, че укра­ин­ската власт беше непо­но­сима и корумпи­рана. Това обяс­нява отча­сти защо пре­зи­дентът Яну­ко­вич беше при­ну­ден да си отиде. Ситу­аци­ята обаче оста­ваше смутна и трябва да при­знаем, че смя­ната на властта в Украйна едва ли може да бъде наре­чена демо­кра­тична. Играта се води именно от кла­но­вете на олигар­сите. Що се отнася до САЩ, те веро­ятно са под­крепили и вдъх­но­вили въста­ни­че­ското движе­ние. А след това огла­виха поли­ти­ката на санкции срещу Русия — поли­тика, която се превърна в наруша­ване на меж­ду­на­род­ното право. Кой може да си при­свои правото да съставя спи­сък на граж­дани, върху които се разпро­сти­рат санкции, дори без да е гово­рил с тях, без да им е дал възмож­ност да се оправ­даят или да при­бегнат до помощта на адво­кати? Такъв под­ход пре­диз­ви­ква загриже­ност. Що се отнася до ико­номи­че­с­ките санкции, насо­чени не срещу отделни лица, а срещу рус­ката държава, не може да се игно­рира фактът, че те носят загуби и на двете страни — и на Русия, и на Запада, като вре­дят на търгов­ския обмен.

– Какво реше­ние бихте пред­ложили, за да бъде наме­рен изход от кризата?

– Във вида, в който съще­ствува сега, Украйна е неспо­собна да функци­о­нира по демо­кра­ти­чен начин. Необ­хо­димо е тя да се реорга­ни­зира. Иска ми се френ­ската дипло­мация да оглави уси­ли­ята на европе­йците, насо­чени към тър­сене на поли­ти­че­ско реше­ние в Украйна. Налага се впе­чат­ле­ни­ето, че такова реше­ние може да стане много­наци­о­нал­ната конфе­де­рация по образа на швейцар­ските кан­тони, обе­ди­ня­ваща рус­ко­е­зич­ната, пол­ската и цен­трал­ната част. Това е система едно­временно феде­ра­тивна и конфе­де­ра­тивна, финан­си­рана от Европа и под­крепяна от ООН.

– Какво ще стане с Крим при такова раз­ви­тие на събитията?

– Ще повторя, че Крим е завою­ван във времена, когато там е управ­ля­вал суве­рен, под­чи­нен на турците, а не на укра­инците. Това е място, където съюз­ниците от послед­ната война про­ведоха Ялтен­ската конфе­ренция. Крим трябва да остане руски!

– На май­дана в киев укра­инците заги­ваха, защи­тавайки европе­йс­ките цен­но­сти и раз­вя­вайки знамена на Евро­съюза. Нима тези надежди на хората, които тол­кова много вяр­ват в нас, ще бъдат излъгани?

– Сремежът на Киев беше мечта. Тъй като не виждаха ника­кви пер­спек­тиви, укра­инците тряб­ваше да меч­таят за нещо. Но нека бъдем реа­ли­сти: унгарците, които са в Европа, не искат повече това, а вече седем години Евро­съюзът не може по удо­вле­тво­ри­те­лен начин да интегрира Бълга­рия и Румъ­ния… За хората, които се чув­стват захвър­лени, Европе­йският съюз изглежда при­вле­ка­те­лен. Това е мирна зона. Всичко това обаче е недо­статъчно за обос­но­ва­ване на член­ството. Като бивша част от Русия, Украйна не може да стане член на Европе­йския съюз./в. Русия днес

(Със съкраще­ния)