„ГРАЖДАНСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ“ Е ПОЛЕЗНА ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

„ГРАЖДАНСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ“ Е ПОЛЕЗНА ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА

Публикувано от:

Пар­ти­ята „Граж­дан­ска платформа” пред­лага в Мини­стер­ството на външ­ните работи на Русия да се учреди длъж­ност замест­ник мини­стър по вза­и­мо­действие с граж­дан­ското обще­ство, както и да се използва инструментът „граж­дан­ска дипло­мация”, съобщава в. „Изве­стия”, позо­ва­вайки се на документ, с който разпо­лага редакци­ята. Става дума за Док­трина за външ­ната поли­тика на пар­ти­ята, която ще бъде пред­ста­вена на 30 януари.

Спо­ред авто­рите Русия трябва да промени външ­ната си поли­тика и да се завърне на све­тов­ната сцена като вли­я­телна сила, която да не всява страх. В документа се под­чер­тава, че сегаш­ната руска дипло­мация страда от „идео­логи­че­ски миражи и носталгични фан­томи”, поради което напо­следък вли­я­ни­ето на Русия в гло­бал­ната ико­номика и геопо­ли­тика демон­стрира отрица­телна динамика. Днес вече не сме свръх­държава, макар и да оста­ваме в пула на „вели­ките сили” нашата страна трябва да полага зна­чи­телни уси­лия на първо място за защита на соб­стве­ните си инте­реси, пояс­ня­ват авто­рите на док­три­ната и пред­лагат как да се промени тази тенденция.

Сред пред­ложе­ни­ята са напри­мер да започ­нат по-​активни интеграци­онни ико­номи­че­ски процеси на европе­йското про­стран­ство, вклю­чи­телно с Казах­стан, Бела­рус и Украйна, появата на нов геопо­ли­ти­че­ски блок и форми­ране на нова европе­й­ска иден­тич­ност. Като втори век­тор във външ­но­и­ко­номи­че­с­ката поли­тика на стра­ната авто­рите на док­три­ната посоч­ват по-​активното уча­стие на Русия в атлан­ти­че­с­ките и тихо­оке­ан­с­ките политико-​икономически процеси, както и добре преми­слен избор на съюз­ници, спо­собни да съдействат за ико­номи­че­ския ръст в източ­ните реги­они на стра­ната. Спо­ред док­три­ната на „Граж­дан­ска платформа” става дума за Япо­ния и Южна Корея.

В пер­спек­тива Русия трябва да се превърне в център на циви­ли­зо­вана, демо­кра­тична и пазарна Евра­зия и да стане основно циви­ли­за­ци­онно огнище на ХХІ век. За тази цел Мини­стер­ството на външ­ните работи трябва по-​активно да при­в­лича към уча­стие във външ­ната поли­тика граж­дан­ското обще­ство и непра­ви­тел­стве­ните орга­ни­за­ции, които да орга­ни­зи­рат хори­зон­тал­ните връзки с ана­логични орга­ни­за­ции в други страни, без наме­сата на дипломатите-​чиновници. „Граж­дан­с­ката дипло­мация е инструмент, посред­ством който се проме­нят настрой­ките и позици­ите на чуж­де­странни обще­ства, пра­ви­тел­ства, пар­ламенти за при­емане на пече­ливши за Русия реше­ния”, посоч­ват авто­рите на док­три­ната и съветват да се изучи опитът на Испа­ния (Инсти­тута „Сер­ван­тес”), Вели­ко­бри­та­ния (Бри­тан­ския съвет), Франция („Али­анс Фран­сез”), ФРГ (Гьоте институт).

Пар­ти­ята пред­лага още да се даде спе­ци­а­лен ста­тут на Кали­нинград­ска област, защото жите­лите на анклава усещат на гърба си раз­ногла­си­ята между Русия и ЕС. Областта трябва да стане отде­лен феде­ра­лен окръг на РФ, а губер­на­торът да има пъл­номощия за вза­и­мо­действие с ЕС. От пар­ти­ята се надя­ват ръко­вод­ството на стра­ната да чуе и използва пред­ложе­ни­ята, които са належащи и актуални..