Годишното обръщение на Владимир Путин към Федералното събрание (II част )

Годишното обръщение на Владимир Путин към Федералното събрание (II част )

Публикувано от:

Уважаеми колеги!  Качеството, мащабът на руската икономика трябва да съответстват  на нашата  геополитическа и историческа роля. Трябва да се излезе от капана на нулевите темпове на ръста, в рамките на 3-4 години да се излезе на темпове  над средно световно ниво. Само така може да се увеличи участието на Русия в глобалната икономика, а значи, да се укрепи влиянието и икономическата й  независимост.  При това ефективността на националната икономика също трябва да се повишава.  Необходимо е да се ориентираме към годишния ръст на производителността на труда не по-малко от 5%.  Правителството трябва да изисква за това резерви, да обмисли как да ги реализира с максимална възвръщаемост.  Същевременно е важно да се запази устойчива макроикономическа ситуация, намалявайки инфлацията в средносрочна перспектива до 4%, но, подчертавам – не за сметка на потискане на деловата активност. Трябва да се научим хармонично  да съчетаваме две цели – овладяването на инфлацията и стимулирането на ръста.

Днес ние се сблъскваме със съкращение на валутни постъпления, а като следствие на това и с отслабването на курса на националната валута – рублата. Вие знаете, че банката на Русия премина към  „плаващия” курс, но това не означава, че Централната Банка на Русия (ЦБР) се самоотстрани от курса на рублата, че курсът на рублата може безнаказано да става обект на финансови спекулации.

Аз моля Банката на Русия и Правителството да проведе твърди координирани действия, за да убие желанието на така наречените спекуланти,  да играят с колебанията на курса на руската валута. И какво бих искал да кажа в тази връзка? Властите знаят, кои са тези спекуланти и имат инструменте, с които да повлияят на тях. Дойде време тези инструменти да бъдат приложени на практика.

Разбира се, отслабването на рублата увеличава риска от краткосрочно изригване на инфлацията. Необходимо е да се защитават интересите на граждани с неголеми  доходи, а Правителството и регионите да осигурят контрол над ситуацията на пазарите за храни, лекарства, други стоки от първа необходимост. Това със сигурност може и трябва да се направи.  Заедно с това, отслабването на националната валута повишава и ценовата конюнктура и конкурентноспособността на нашите компании. Трябва да се използва този фактор в провеждане на политиката за износ (поне там, където е целесъобразно и необходимо).  В това число, в рамките на 3-5 години ние трябва да осигурим на хората  качествени и достъпни по цени лекарства и хранителни продукти, основно, собствено производство.

Тази година в Русия резултатите от добив на зърно са едни от най-високите в нашата история. Текущият ръст на производството в Аграрно-промишления комплекс (АПК) е 6%. При нас се появиха ефективни аграрни предприятия, фермерски стопанства и ние ще ги поддържаме. И нека да благодарим на работещите в тази област за резултатите на труда им през 2014  година.

Също така, ние трябва да премахнем критическата зависимост  от чуждестранните  технологии и промишлената им продукция, в това число имам предвид  и машинното производство, енергийното машиностроене и оборудване за усвояване на находища и арктическия шелф.  Тук на нашите промишленици могат сериозно да помогнат местни суровинни и инфраструктурни компании. При реализиране на големи нефтени, енергийни, транспортни проекти те трябва да се ориентират към  местния производител, да формират търсене на неговата продукция.

Засега често се случва точно обратното:  закупихме всичко от чужбина, а в собствената индустрия и наука резултатът е нулев. Предлагам да създадем в рамките на правителството специален координационен център,  да се увеличи ролята на правителството в тази насока. Задачата на центъра е да свърже реализирането на големи проекти с разпределяне на поръчки в руски предприятия, с развитието на местни производители и изследователска база, както и с локализирането на продукцията.

Що се касае до вноса, то от чужбина трябва да се придобива само уникално оборудване и технологии. Ще добавя, че към местни производители трябва да се ориентираме и при обновяване на жилищно-комунални домакинства, обществен транспорт, селско стопанство и други сфери.

Също така, поръчвам на правителството да предприеме всички необходими решения, разширяващи достъп на малки и средни предприятия включително до закупуване на държавни компании, в това число ясно да се определи годишния обем на закупуване на държавни компании в малкия и средния бизнес. Става дума за десетки и стотици милиарди рубли, които трябва да станат източник на развитие за местното предприемачество.

Естествено, че продукцията на нашите доставчици трябва да отговаря на твърди условия както за качество, така и за цена. Освен това, не трябва да се допуска и вътрешния монополизъм. Подчертавам, разумна, именно разумна замяна на вноса е нашият дългосрочен приоритет, независимо от външните обстоятелства.

Нещо повече, програмите по замяна на вноса трябва да работят за създаване в Русия на масов слой производствени компании, способни да конкурират не само вътре в страната, но и на международни пазари. В Русия вече има такива компании. Те демонстрират висока ефективност, имат висок потенциал, при това добър потенциал. Но при това се сблъскват с недостиг на капитал, технологии, кадри и оборудване. Необходимо е максимално да бъдат премахнати ограничения. Да се създадат такива компании – истински инвестиционен асансьор, за да тръгнат нагоре, в пъти да увеличат своята капитализация и обеми на производство, да укрепят външните пазари.

Поръчвам на Агенция за стратегически инициативи съвместно с Банка за развитие и външна икономическа дейност (ВЭБ), Руският фонд за директни инвестиции (РФПИ) и други институции за развитие,  да разработят такава програма и такава система. И вече  през следващата година да се реализира първият пилотен проект за подкрепа на несуровинни компании на Русия.

За стимулиране на местни износители през 2015 година ще стартира център за кредитно-застрахователна подкрепа на износа. Негови услуги ще могат да използват всички несуровинни компании от най-големите до по-малки.

В близките 3 години обемът на капитализацията ще състави примерно 30 милиарда при Росикономбанк, който трябва да работи в тази насока. За три години руският износ на продукция от висока степен на преработваемост трябва да се увеличи в път и половина.

Ясно е, че за развитието на несуровинни и други отрасли, на икономиката ще потрябват значителни средства. И с такива финансови ресурси Русия разполага. Ние имаме голям обем на вътрешни спестявания и те трябва да се превърнат в ефективни инвестиции.

Към 2018 година (въпреки външните ограничения), е необходимо годишното ниво да достигне 25% от външния брутен продукт (БВП) на страната. Какво означава това? Ще кажа само две думи и ще обясня за какво иде реч.

Това означава, че колкото спестяваме, толкова трябва и да инвестираме. Нашите спестявания трябва да работят за националната икономика, за да се развива, а не да способстват за извозване на капитала.

За това е необходимо значително да се повиши устойчивостта на банковата система (впрочем, ЦБ именно с това се занимава в последно време и доста настойчиво), а също трябва да се понижи зависимостта на националния финансов пазар от външни рискове.

За сметка на нашите резерви (преди всичко Фонда на националното благосъстояние) предлагам да се реализира програма за увеличаване на капитала на водещи местни банки, при това, парите  да се предоставят при специални условия, да се насочват към кредитиране в по-значими проекти в реална  икономика с достъпен лихвен процент. Освен това, банките ще трябва да осигуряват внедряване на механизми за проектно финансиране.

Що се отнася до бюджетните разходи, то ключови изисквания тук трябва да бъдат:  спестовност и максимално отдаване, правилен избор на приоритети и отчитане на текуща икономическа ситуация.  В близките 3 години ние трябва да поставим пред себе си важна задача, да намалим разходите и неефективното изразходване на бюджета не по-малко от 5% от общите разходи в реално измерение.

Огромен резерв за икономиката лежи буквално на повърхността. Достатъчно е да се погледне на строежите за сметка на държавата. Наскоро на форума „Общоруски народен фронт” бяха цитирани примери, в които пари се инвестират в помпозни сгради или когато цената на подобни обекти, искам да подчертая това, именно еднотипни, се отличава в пъти от съседните региони.

Смятам, че е необходимо поетапно да се създава схема за единен технически клиент, да се централизира работата за подготовка на типови проекти, строителна документация, избор на изпълнители. Това ще позволи да бъде преодоляна настоящата липса на еднаквост в разходите за строителни проекти, както показва практиката – от 10% до 20%. Такава практика трябва да бъде разпространена сред всички граждански обекти, които строят за сметка на федералния бюджет. Поръчвам на правителството да представи съответни предложения.

Ние вчера с председателя на правителството обсъждахме тази тема. Разбира се и тук има подводни камъни, те трябва да бъдат избегнати, да се предвидят, да се действа внимателно, да се създадат няколко пилотни проекта за няколко региона и да се види какво ще излезе от това.

Но не бива ситуацията да остава такава, каквато е в настоящия момент. Аз вече казах, едни и същи обекти с едно и също предназначение в съседните региони в пъти се различават по цена. Какво е това нещо?

Като пряк удар по националната безопасност, трябва да се разглежда нецелевото използване  или разхищение на бюджетни средства на държавната отбрана и да се работи спрямо такива факти е също толкова сериозно и строго, както и предотвратяването на финансирането на тероризма. Не случайно говоря за това.

Мисля, че тук няма какво да се лакира и няма нищо за укриване. Сега само ние проведохме традиционната среща в Сочи с ръководството на Министерството на отбраната, с командващите на различен род войски, с водещи конструктори на военно-промишлени предприятия.

В някои позиции цените се увеличават два, три, четири, а в някои случаи дори единадесет пъти. Това нали разбирате, че е несравнимо нито с инфлацията, изобщо с нищо, но при това авансирането се осъществява практически на 100%.

Искам още веднъж да подчертая, както и да насоча вниманието на правоохранителните органи към това. В тази връзка, поръчвам на Министерството на отбраната, Росфинмониторинг, други заинтересовани структури стриктно  да преразгледат системата за твърд, ефективен контрол върху използването на средства на  държавната отбрана. Такава система трябва да действа по цялата верига на доставчиците. Също така следва, да се усили отговорността на изпълнителите на поръчките във военно-промишления сектор, за правилното разходване на всяка бюджетна рубла.

Необходимо е да се въведе ред и в бюджетните държавни компании. В тях да бъдат създадени единни центрове за уреждане, нещо като трезори, които ще осигуряват прозрачност и оптимизация на финансовите потоци и тяхното ефективно управление. Фирмите майки също трябва ясно да виждат как се използват средствата в дъщерните фирми.

Във всички компании, в които 50% от акциите принадлежат на държавата, трябва да бъдат внедрени ключови показатели на ефективността, в това число и изискване за ежегодно понижаване на операционните разходи на не по-малко от 2-3 %. Ще отбележа, че заплащането на труда на ръководството на държавните компании трябва да бъде в съответствие с постигнатите резултати и икономическата реалност.

Уважаеми колеги! Убеден съм, че Русия има възможност не само да проведе мащабно обновяване на своята промишленост, но и да се превърне в доставчик на идеи, технологии за цял свят, а също да заеме водещи позиции в производството на стоки и услуги, които ще формират глобална технологична програма, за да може постиженията на нашите компании да служат за символ на национален успех, национална гордост, каквито преди бяха космическият и ядреният проекти. Ние вече приехме промени в законодателството, а също и строги екологични стандарти. Те са предвидени за стимул на предприятията за внедряване така наречените най-добри достъпни технологии, за превръщане в инструмент на непрекъснато актуализиране на основни отрасли.

Обаче, ние сме задължени да мислим и за това, как ще решаваме перспективните проблеми. В тази връзка предлагам да реализираме национална технологична инициатива. На базата на дългосрочно прогнозиране е необходимо да се разбере, с какви задачи ще се сблъска Русия след 10-15 години, какви водещи решения ще потрябват, за да бъде осигурена националната безопасност, високото качество на  живот на населението и развитието на отраслите в новия технологичен живот.

Трябва да се обединят усилия в проектни, командни и динамично развиващите се компании, които са готови да попиват  иновационните разработки, да се включат водещи университети, изследователски центрове, Руската академия на науките (РАН), големи делови обединения на страната. И разбира се, да се поканят наши сънародници, които се трудят зад граница в областта на науката и във високотехнологични сфери. Но, разбира се, онези от тях, които наистина могат да правят нещо. Предлагам на правителството заедно с Агенцията за стратегически инициативи да организират това. Важно е, самите представители на бизнеса, изследователите и разработчиците да формулират какви именно бариери е необходимо да бъдат премахнати и каква подкрепа ще им бъде необходима допълнително. Най-напредналите технологии ще могат да заработят, ако ще има хора, способни да ги развиват и използват.

За съжаление, ние както и преди обучаваме значителна част инженери във ВУЗ-ове, които отдавна се откъснати от реалната производствена база, от съвременни изследвания и разработки в своите области. Време е да спрем да гоним количество и да се концентрираме на качеството на подготовка на кадрите, да се организира добра подготовка на инженери в най-добри  университети, които разполагат със здрави връзки с промишлеността и сигурно най-добре разбира се, в своите региони.

Изискване за качество също така важи и за работната сила. Към 2020 година като минимум в половината колежи на Русия подготовката за 50 най-търсени и перспективни професии трябва да се води в съответствие с най-добри световни стандарти и напреднали технологии. Важни показатели за ефективността на промените в областта на професионалното образование, трябва да станат резултатите от конкурсите за работници и инженери. Такава система за професионални състезания вече отдавна съществува в света и Русия активно се включва. Това не само ще е стъпка за повишаване на престижа на инженерните и изпълнителни професии, но и добра възможност за ориентиране към най-напреднали хоризонти в подготовката на инженери и работници, да се изграждат на тяхна основа професионални и образователни стандарти.

Вие знаете, че ние днес взимаме участие в различни международни конкурси за специализирани професии. Днес не разполагам с тези данни, ще ги назова по памет, те са много интересни. Например, бяха създадени три групи, специалисти от водещи предприятия, студенти и ученици от 14 до 17-годишна възраст. Те изпълняваха разни задачи, еднотипни. Най-сложните задачи с най-голям ефект  бяха решени от учениците. Това касаеше и космически отрасли, където те създаваха космически апарати. Това касаеше и чисто работни направления на дейността, макар и това да правеха висококвалифицирани работници. Групата ученици надмина не само специалистите на водещи предприятия, но и студентите о водещи ВУЗ-ове, при това ги надминаха с количество балове в пъти. Това за какво ви говори? Това говори че, първо – ние имаме добра основа, че имаме много талантливи и перспективни  млади хора.

Но това говори също така и за това, че ние необходимо да направим много за промяна в системата за подготовка на изпълнителните кадри. Това, за което вече съм казвал. Само трябва да се подходи неформално към това. Вече всички разбират, какво трябва да се направи, само трябва да започнем да го правим. Да започнем и никога да не намаляваме темповете в тази област. Защото, както е известно, преди и сега, качеството на изпълнителните специалности и подготовката на работещите са се променили. Но все пак най-основното условие за икономическо развитие, това е добре подготвена и квалифицирана  работническа класа, инженерни кадри. Никога не бива да го забравяме. И е необходимо да се създаде мрежа от сертифицирани центрове, където всеки работник да може да потвърди своята квалификация.

Ще мина към друга тема, уважаеми колеги – демографията. В началото на 2000-те години, експертите на ООН предричаха на Русия демографски срив. Според прогнозата на ООН, населението на страната ни към края на 2013 година е трябвало да се съкрати до 136 милиона души. На 1 януари 2014 година населението на Русия е почти 144 милиона души, с 8 милиона повече от прогнозираните цифри на ООН.

При това ще добавя, че вече две години наред, през 2013 и 2014 година в Русия се отбелязва естествен прираст на населението. Очаква се, предвид резултатите от 2014 година и като се вземе предвид Крим и Севастопол, населението на Русия да надхвърли 146 милиона души. Нашите демографски програми доказаха своята ефективност и ние ще продължим тяхната реализация, като в пълния им обем ще ги разпространим в Крим и Севастопол. Семействата на кримчаните и севастополците, в които от началото на 2007 година се е родило второ или поредното дете, ще получат в пълния обем майчински капитал.

Бих искал да обърна вашето внимание и на още един значителен и показателен факт. Тази година в глобалния рейтинг по здравеопазване, Русия за първи път е призната за благополучна държава, в която средната продължителност на живот превишава 70 години, а в днешния ден този показател преминава 71 години. Смятам, че ние имаме всички основания вече в най-близко време  да увеличим средната продължителност на живот до 74 год., да постигнем нова, качествена динамика в намаляване на смъртността. В тази връзка, предлагам да обявим 2015 година Национална година на борба със сърдечно-съдови заболявания, които са основната причина за смъртност днес, обединявайки за разрешаването на този проблем усилията на медицинските работници, представителите на културата, образованието, средствата за масова информация, обществените и спортни организации. Огромна роля за насърчаване на здравословния начин на живот има за нас и победната Олимпиада в Сочи през 2014 година. Още веднъж искам да поздравя нашите олимпийци с този успех. И разбира се, отправям най-топли думи към параолимпийците. Уважаеми приятели, вие станахте истински герои на Русия! В много, благодарение на вас, отношението към хората с ограничени възможности започна кардинално да се променя. Убеден съм, че обществото наистина ще бъде единно, ако ние осигурим равни възможности за всички.

В държавните програми трябва да бъдат включени мерки относно професионалното обучение и трудоустройство на инвалидите, относно формирането на безбариерна среда във всички области на живота, а това което се отнася за програмата „Достъпна среда”, предлагам да я продължим до 2020 година. Също така да създадем съвременна наша индустрия, произвеждаща стоки за хора с увреждания, включително и средства за рехабилитация.

Относно системата на здравеопазването, то рамките на следващата година тук е необходимо да завършим преход към осигурителни принципи, да отработим всички механизми, за да не се допускат сривове. При нас отдавна се говори за това и ние отдавна работим по този въпрос. Но до настоящия момент здравното осигуряване така и не проработи. Важно е, работата на здравното осигуряване да бъде ясна и на гражданите и на самите медицински работници. Ние сме длъжни да формираме централизирана система на държавен контрол за качество на работата на медицинските организации със съответни пълномощия и закони. Моля, правителството да подсигури внедряване на необходими изменения в законодателството.

Също така, предлагам за медицински лица да бъде предвиден образователен сертификат. С негова помощ те ще могат да изберат оптимална образователна програма, за да могат да преминават преподготовка и да повишат квалификацията. При това, формата и технологията на обучението да бъдат максимално удобни за медицинските специалисти, доктори.

Въпреки всичките технически иновации в медицината, винаги се оценявали високо именно личните качества на един доктор. Това е вниманието към хората, благородството, изпълняване на своя морален и професионален дълг. На такива медицински работници, на техния труд се крепи нашето здравеопазване. И ние сме длъжни да им създадем всички условия за достойния им труд.

Уважаеми колеги! Вчера за първи път от много години насам в руските училища отново се проведе випускна работа (съчинение). Това е още една крачка към по-обективна оценка на знания, кръгозор, обща култура на подрастващото поколение и качеството на работата на учителите. Моля Министерството на образованието и науката съвместно с професионалното общество, да анализира резултатите от съчиненията и Единен държавен изпит (ЕДИ) и да предложи решение за повишаване на отговорността на учителя за качеството на работата, както и да мотивира децата да усвояват нови знания. Ще отбележа, че ЕДИ позволява на талантливи деца от отдалечени градове и села от семейства с ниски доходи, да влязат в най-добрите университети в страната. Талантливите деца, са потенциала на нацията. И ние трябва да предвидим допълнителни възможности за оказване на подкрепа на онези, които още в училище са проявили склонност към техническо и хуманитарно творчество, към изобретателство, постигнали са успехи в национални и международни интелектуални и професионални конкурси, които имат вече патенти и публикации в научни списания. А ние имаме много такива деца.

Ето защо, предлагам на такива деца, които вече следват в университети, всяка година да се предоставят 5 хил. президентски стипендии. Размера на стипендията ще бъде в размер на 20 хиляди рубли ежемесечно. За целия период във висшето учебно заведение, естествено, е необходимо да бъдат предвидени и някои условия. Първо – студентът трябва да поеме ангажимента да работи известен период в Русия, по аналогични програми за целева подготовка.

Второ – в продължение на цялото следване ежегодно да се потвърждава право за получаване на стипендията представяйки своите резултати в следването и лични достижения. И разбира се, всяко дете, тийнейджър трябва да има възможност да намери занимание за душата си.  В тази връзка е недопустимо съкращаването на системата за извънучебно допълнително образование. Центрове за художествено, техническо, музикално творчество са  огромен ресурс за хармоничното развитие на наличността. Моля правителството и регионите да обърнат внимание на този проблем, да предложат финансови и организационни механизми за неговото решение. Най-важното е, детето и родителите му да имат избор – да получават допълнително образование на базата на средното образование или в общински център за творчество, или в недправителствена образователна организация, това да бъде това достъпно и с децата да работят наистина добре подготвени специалисти.

И още един важен въпрос, за който вече съм говорил в посланието си миналата година –  препълване на бройката в училищата и класовете. Съответните отчети са направени – необходимо е допълнително да създадем 4,5 милиона учебни места. Как се образува тази цифра? Днес около два милиона ученици учат втора смяна. Има училища и с трета смяна. А в близките години за сметка на увеличаването на раждаемостта (Слава Богу, да се надяваме, тя ще продължи да остава на това ниво и тенденцията ще остава позитивна), числото на учениците предвид този фактор ще се увеличи на още 2,5 милиона души.

Разбира се, и ние вчера също говорихме с колегите от правителството, че трябва да се реши задачата, поставена в известните укази от 2012 година за предучилищни институции. Трябва да се съпоставят всички възможности, но и да не се забравя за този проблем, който ще нараства – проблемът с местата в училищата. Моля правителството съвместно с регионите да представи комплексен подход за разрешаването на тези задачи.

Уважаеми колеги! Образованието, здравеопазването, системата за социалните помощи трябва да се превърнат в истинско обществено благо, да служат на всички граждани на страната. Не бива да се имитира внимание към хората. Не трябва да се имитира преподавателска, медицинска, социална помощи. Трябва да се учим да уважаваме себе си и да си припомним, какво точно означава това важно понятие, като репутация на конкретни болници, училища, университети, социални заведения, които  формират репутацията на цялата страна.

Един гражданин не трябва да се притеснява от това, дали ще получи социална услуга в държавна, общинска или частна организация. Негово право е да се обърне към онези, които ще работят професионално – с душа, и с пълна отдаденост. Всичко останало, включително решаването на технически, организационни, юридически въпроси по предоставянето на услугите е задължение на държавата, да се организира по съответен начин работата.

Ние и в бъдеще ще подкрепяме социално ориентирани нестопански организации, в които обикновено се събират хора с усет за граждански дълг, разбиращи, колко много означава милосърдието, вниманието, грижата и добротата. Трябва да се използват техните предложения и опит, в това число в реализирането на социални инициативи. Ние трябва да изключим дискриминацията на неправителствения сектор в социалната сфера, да премахнем за него всички бариери. Подчертавам, че не само законодателни, които са почти премахнати, но и онези, които се все още се запазват, имам предвид организационни и административни. Трябва да се осигури равен достъп на неправителствения сектор към финансови ресурси.

Конкуренция – решаващ фактор за повишаване на качеството на услугите в социалната сфера. Освен това е необходимо да стартират механизми на независима оценка за качеството на услугите, да се осигури откритост на информацията за работата на институции в социалната сфера. Моля „Общоруския национален фронт” съвместно с обществените обединения, да подпомогне за реформите в социалната сфера.

До края на следващата година планирам да проведа срещи с представители на неправителствения сектор. Ние ще обсъдим, какви именно промени сме постигнали в последно време. Като цяло сме длъжни значително да разширим възможностите на площадките, на които се води диалог между държавата и обществото,  а най-първо Обществената камара и регионалните обществени камари.

Тези структури на федерално и на регионално равнище трябва да бъдат включени в комплексната експертиза на законопроекти и държавни решения, в това число и в рамките на така нареченото нулево четене, което е призовано да служи с ефективни механизми за обратна връзка.

Сега ние виждаме, доколко активно и конструктивно се проявяват гражданите. Те не само поставят пред властта въпросите, но и сами участват в тяхното решение, в решаването на проблемите. Те разбират, че от техни лични усилия много зависи. Волята, постъпките и великодушието на тези хора формират безценен социален граждански потенциал на страната. Всеки, който е готов да поеме отговорност, трябва да бъде въвлечен в реализирането на плановете за развитието на страната, конкретните региони и общините. Ако държавата и обществото действат на дневен ред  в атмосфера на сътрудничество и доверие, това е гаранция за постигане на успех.

И бих искал да се обърна към представителите на всички политически партии и обществени сили. Разчитам на нашата съвместна консолидирана работа. Интересите на Русия изискват от нас именно такова единство, именно такава работа.

Уважаеми приятели! Уважаеми граждани на Русия!

Ще завърша днешното послание с думите, с които започнах. Тази година, както не веднъж се е случвало в съдбовните моменти в историята, нашият народ ярко демонстрира национален подем, жизнена устойчивост и патриотизъм. А трудностите, с които се сблъскваме създават за нас нови възможности. Ние сме готови да приемем всякакво предизвикателство на времето и да победим.

Благодаря!

[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=yDOZfH0GYSE[/embedyt]