В Томск разработиха друг вид слънчеви батерии

В Томск разработиха друг вид слънчеви батерии

Публикувано от:

Инже­нери от Отдела за ино­ва­тивни мате­ри­али в Том­ския държа­вен уни­вер­си­тет съвместно с колеги от РАН, раз­ра­бот­ват нов вид гъв­кави слън­чеви бате­рии на базата на клет­ката на Гретцел. От новите гъв­кави бате­рии може да се шият дрехи, излъч­ващи елек­тро­е­нергия и топ­лина. Ноу-​хауто е много акту­ално за клима­тич­ните усло­вия в Сибир, където слън­че­вите дни са много малко през цялата кален­дарна година.

Клет­ката на Гретцел пред­став­лява трето поко­ле­ние фото­вол­та­ични тех­но­логии. Изра­ботва се от евтини мате­ри­али и не се нуж­дае от сложно обо­рудване. Австри­ецът Михаел Гретцел е полу­чил за това свое изоб­ре­те­ние Премия на хиля­до­ле­ти­ето в областта на техниката.

За основа на бате­ри­ите, раз­ра­бо­тени от рус­ките учени, служат оксидни нано­ма­те­ри­али и техни компо­зиции. Разтво­рите, от които се полу­ча­ват оксидни компо­зиции може да се нана­сят на най-​различни носи­тели — тъкани, метални и полимерни мате­ри­али, на тънко стъкло. След процеса на изпи­чане, на повърх­но­стта на носи­те­лите се обра­зува много тънко покри­тие със свойства за пре­об­ра­зу­ване на слън­чева свет­лина в електроенергия.

Нашата тех­но­логия е при­ложима в раз­лични сфери — в бита, сел­ското стопан­ство, воен­ната промиш­ле­ност и други. Напри­мер, гъв­ка­вите бате­рии може да се използ­ват в полеви усло­вия, да се носят на поход, както и за заре­ждане на лап­топ или моби­лен теле­фон. Такъв вид източ­ник на елек­тро­е­нергия е много удо­бен за транспор­ти­ране, тъй като той може да се навива на руло, съо­т­ветно да се носи в сак. Другият пер­спек­ти­вен вари­ант е съз­да­ва­нето на тъкан със свойства за гене­ри­ране на топ­лина посред­ством слън­чева свет­лина. Дре­хите от такава тъкан ще бъдат леки, но съще­временно и много топли. Това е оптима­лен вари­ант за хора, рабо­тещи в Арк­тика или на Север в сурови клима­тични усло­вия”, раз­казва ръко­во­ди­те­лят на лабо­ра­то­ри­ята за „Полифункци­о­нални мате­ри­али” Люд­мила Борило.

Тех­ни­че­ски слож­но­стта в съз­да­ва­нето на такава тъкан се заклю­чава само в едно: трябва да се раз­ра­боти нис­ко­темпе­ра­ту­рен метод за полу­ча­ване на нано­ча­стици на оксиди и техни компо­зиции, за да може нано­ча­стиците при процес на изпи­чане да могат да се закрепят надеждно към струк­ту­рата на мате­ри­ала и да не се изми­ват при пране или в процес на експлоатация.

Осо­бе­но­стта на слън­че­вите бате­рии, съз­да­вани в Том­ския държа­вен уни­вер­си­тет се състои в това, че те, за раз­лика от сво­ите силици­еви „събратя”, са по-​леки и по-​евтини. Другото важно пре­дим­ство на тези сен­си­би­ли­зи­рани слън­чеви клетки е тях­ното свойство за гене­ри­ране на елек­тро­е­нергия дори в облачно време. Това пре­дим­ство е много акту­ално за клима­тич­ните усло­вия в Сибир.

Рус­ките спе­ци­а­ли­сти от Томск съз­да­ват полифункци­о­нални мате­ри­али и рабо­тят в пре­сечна точка с няколко науки: химия, физика и био­логия. Освен това, отделът има в архива си най-​различни изоб­ре­те­ния в областта на медици­ната, елек­тро­ни­ката, освет­ле­ни­ето, ефек­тив­ните ката­ли­за­тори, стро­и­тел­ните мате­ри­али та чак до слън­че­вата енергетика.