В Русия се очаква се най-мащабната ротация на губернатори от 1996 насам

В Русия се очаква се най-мащабната ротация на губернатори от 1996 насам

Публикувано от:

Въз основа на данни от изслед­ване на тема „Реги­о­нал­ните избори-​2014: сце­на­рии на кампа­ни­ите и прогнози” експер­тите от Фонда за раз­ви­тие на граж­дан­ското обще­ство (ФоРГО) пра­вят извода, че новият дне­вен ред на губер­на­тор­ския вот е сформи­ран от връща­нето на Крим в състава на Русия, съби­ти­ята в юго­източна Украйна, както и от безпреце­дент­ните опити за натиск върху Русия от страна на Запада и САЩ. Спо­ред експер­тите, укра­ин­ската криза е кон­со­ли­ди­рала рус­кото обще­ство около действащата власт и пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин и затова се оча­к­ват вотът в един­ния ден за гла­су­ване — 14 сеп­тем­ври, да премине по прогно­зи­руем сценарий.

Ана­ли­зите сочат, че отка­кто Русия се върна към пре­кия избор на губер­на­тори (2012 г.), тази година ще бъде поста­вен свое­об­ра­зен рекорд по брой изби­ра­телни кампа­нии на глави на реги­они. В 30 субекта на феде­раци­ята те ще бъдат изби­рани чрез все­на­родно гла­су­ване, в три — с непряко гла­су­ване, т.е. от депу­та­тите на реги­о­нал­ните зако­но­да­телни събра­ния (Крим, Сева­стопол, Кабардино-​Балкария). Ще напом­ним, че по закон всеки субект на феде­раци­ята решава по какъв начин да бъде избран гла­вата на региона.

За първи път подобна мащабна ротация на реги­о­нал­ната власт е имало през 1996 г., когато избори за глави на реги­они са се състо­яли в 42 субекта на феде­раци­ята. Но те са били на раз­лични дати, а не както сега — в един­ния ден за гла­су­ване — 14 сеп­тем­ври. В сегаш­ния вот участват 136 кан­ди­дати, издиг­нати от 24 пар­тии, което е два пъти повече в срав­не­ние с мина­лата година, когато пар­ти­ите са били 12. Спо­ред експер­тите на ФоРГО това е пока­за­тел за раз­ви­ти­ето на поли­ти­че­с­ката кон­ку­ренция в стра­ната. В ста­ра­ни­ето си обаче да я избегнат, някои и.д. губер­на­тори вли­зат в коа­лици­онни спо­ра­зуме­ния, чиито пред­ста­ви­тели имат шанс за достъп до постове на феде­рално равнище.

Обобща­вайки дан­ните, експер­тите от ФоРГО сочат, че по рефе­рен­думен сце­на­рий (уве­рена победа на действащия и.д. губер­на­тор) ще преми­нат избо­рите в 15 субекта на феде­раци­ята. В още 10 реги­она ана­логи­чен сце­на­рий ще се получи поради неуча­сти­ето във вота на силни фигури (по раз­лични при­чини) и само в три реги­она се оча­ква вотът да премине на кон­ку­рентна основа — Репуб­лика Алтай, Яку­тия и Аст­ра­хан­ска област. Там е възможен втори тур. Спо­ред експер­тите раз­ли­ката с мина­лого­диш­ния вот е лип­сата на кан­ди­дати от пар­ти­ите, които кри­ти­ку­ваха при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим и Сева­стопол към Русия — „Яблоко” и „Парнас”.

По думите на гла­вата на ФоРГО Кон­стан­тин Костин, нарас­на­лият до 87% рейтинг на пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин ще при­бави гла­сове към действащите и. д. губернатори.

http://izvestia.ru/