В Нижни Новгород създадоха вана-кресло

В Нижни Новгород създадоха вана-кресло

Публикувано от:

Вече съще­ствува възмож­ност да се взима вана, без да се става от фотьойла. Тази идея наскоро реа­ли­зи­раха изоб­ре­та­тели от Нижни Новгород, съобщи “Московски Комсомолец”.

„Преди дни към Роспа­тент се обър­наха спе­ци­а­ли­сти от завод „Моло­тов”, които поис­каха да бъде патен­то­вано новото им изоб­ре­те­ние — про­то­тип на кресло за прием на вана”, спо­де­лиха от ведом­ството. Необи­чай­ното кресло е изцяло наду­ва­емо, напра­вено е от ела­стични и водо­устой­чиви мате­ри­али и на пръв поглед по нищо не се отли­чава от обик­но­ве­ните фотьойли с облегалка, седалка и основа. За да може да се осъще­ствя­ват водни проце­дури, в него е мон­ти­ран нещо като „мини-​басейн”. За да вземе вана, при­тежа­те­лят на чуд­но­ва­тата мебел може да постави крес­лото в пълна или в празна вана, която впо­след­ствие да напълни. „Наду­ва­емият трон” няма да изплува, защото в осно­вата му са мон­ти­рани теже­сти. Крес­лото може да се използва във вана, в басейн или под душа.

Раз­ра­бот­чиците се надя­ват, че новото им откри­тие ще стане попу­лярно сред люби­те­лите на почив­ката в „полеви усло­вия” — къмпинг, вила и пр. и ще е неза­ме­нимо за инва­ли­дите, които изпит­ват затруд­не­ния при вод­ните процедури.