В Кемеровска област подкрепят практическата биомедицина

В Кемеровска област подкрепят практическата биомедицина

Публикувано от:

Млади учени от Кеме­ров­ска област ще полу­чат гран­тове на сума 500 хил. рубли за научно-​практически раз­ра­ботки и тех­но­логии в областта на биоме­дици­ната, съобщава ТАСС. Сред­ствата идват от съз­да­де­ния в реги­она Фонд за под­крепа на мла­дите учени в областта на биоме­дицин­ските науки. Гран­то­вете ще бъдат отпус­кани на кон­курсна основа, като пър­вият кон­курс е насро­чен за 2016 г., пояс­ня­ват от пресцентъра на област­ната адми­ни­страция. По думите на пред­ста­ви­теля на Фонда Евге­ний Григо­риев гран­то­вете ще се форми­рат от финан­со­вото уча­стие на чле­но­вете на над­зор­ния съвет на фонда и от сред­ства на частни компа­нии про­из­во­ди­тели, рабо­тещи в тази област. Сумата може да е от100 хиляди до поло­вин милион рубли.

„Глав­ната цел е да се помогне на мла­дите учени да реа­ли­зи­рат раз­ра­бот­ките си като краен про­дукт — казва Григо­риев. — В Русия има много­бройни фун­дамен­тални научни изслед­ва­ния, които бихме искали да превъплътим в реални комер­че­ски образци. За съжа­ле­ние, този процес често бук­сува, въпреки под­крепата от страна на държа­вата. Затова допъл­ни­тел­ните сред­ства ще са под­крепа за уче­ните в областта на биоме­дици­ната”. По думите му, делът на чуж­де­стран­ните тех­но­логии в тази сфера стига до 70%.

От Депар­тамента по здра­веопазване на насе­ле­ни­ето в областта съобща­ват, че съз­да­ва­нето на фонда е пър­вата подобна иници­а­тива в Русия, като напом­нят, че по света повече от 70% от биоме­дицин­ската наука се под­крепят от частни фон­дове и инве­сти­тори, а в Русия това тепърва предстои.