Вузове от Русия, Беларус и Китай правят лаборатория по физика на плазмата

Вузове от Русия, Беларус и Китай правят лаборатория по физика на плазмата

Публикувано от:

Том­ският поли­тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет (ТПУ) и вузове от Китай и Бела­рус тази година обе­ди­ня­ват уси­ли­ята си в съз­да­ва­нето на меж­ду­на­родна лабо­ра­то­рия по физика на плазмата, където спе­ци­а­ли­стите ще рабо­тят по съз­да­ване на нови мате­ри­али за термо­яд­рени реак­тори, съобщава ТАСС.

Науч­ната работа е свър­зана с бъдещ термо­яд­рен реак­тор въз основа на токо­мака — задър­жане на плазмата в маг­нитно поле, казва про­фе­сорът от ТПУ Гена­дий Рем­нев. По думите му, спе­ци­а­ли­стите от уни­вер­си­тета имат опит в моде­ли­ране на въз­действи­ето на мощ­ните потоци енергия върху веще­ството. ТПУ разпо­лага с плазмени уста­новки и йонни уско­ри­тели, а Бела­рус­кият държа­вен уни­вер­си­тет има голям плазмен източ­ник. Стра­ните, заедно с уче­ните от Далян­ския поли­тех­ни­че­ски уни­вер­си­тет (Китай), обсъж­дат прак­ти­че­ското използване на резул­та­тите от експе­римен­тите, поясни про­фе­сорът. Съвмест­ната работа на трите уни­вер­си­тета ще поз­воли да се про­веж­дат научни работи в тази насока на по-​добро от све­тов­ното равнище.

ТПУ е най-​старият тех­ни­че­ски вуз в ази­ат­ската част на РФ, осно­ван е през 1896 г. През март т. г. се нареди сред най-​добрите све­товни научно-​образователни цен­трове — в четвор­ката на лиде­рите, участ­ници в про­екта „5100″.