Все повече страни избяг­ват да вземат кре­дити от Меж­ду­на­род­ния валу­тен фонд, раз­чи­тайки на помощ от Русия

Все повече страни избяг­ват да вземат кре­дити от Меж­ду­на­род­ния валу­тен фонд, раз­чи­тайки на помощ от Русия

Публикувано от:

Все повече страни избяг­ват да вземат кре­дити от Меж­ду­на­род­ния валу­тен фонд, раз­чи­тайки на помощ от Русия или от бога­тите араб­ски страни. По такъв начин на меж­ду­на­родно рав­нище се появя­ват два големи кре­ди­тора, които за раз­лика от МВФ не искат от държа­вата, която взема заема, да въвежда огра­ни­чи­телни мерки. От 1990 г. до 2008 г. Русия е вложила в Европа 2 млрд. евро. А от нача­лото на финан­со­вата криза обемът на ней­ните инве­стиции е над­хвър­лил 3 млрд. евро.

***

През 2013 г. пазарът на коли в Русия зае второ място в Европа. Тази позиция стра­ната удържа вече трета година поред. Мина­лата година про­даж­бата на леки коли в Русия въз­лезе на 2,59 млн. автомо­била, което е с 6% по-​малко от пока­за­теля за 2012 г. Лидер на автопа­зара в Европа е Герма­ния, където мина­лата година са били про­да­дени 2,95 млн. коли — със спад от 4,2%. Тре­тото място, както и преди година, зае Вели­ко­бри­та­ния. Това бе най-​добрият й резул­тат от 2007 г. насам: 2 265 000 коли.

***

Пред­ста­ви­те­лят на мини­стер­ството на пет­рола на Иран Акбар Нема­то­лахи опро­верга съобще­ни­ето за бар­терна сделка между Техе­ран и Москва, пре­дви­ждаща доставка на руски стоки и обо­рудване срещу иран­ски нефт. За уж подпи­сано руско-​иранско спо­ра­зуме­ние съобщи тази сед­мица Reuters. По данни на агенци­ята Москва тряб­вало да получи нефт на сума 1,5 млрд. долара. Reuters не уточ­нява какви именно стоки и обо­рудване е щял да полу­чава Иран. Рус­ките вла­сти уж имали наме­ре­ние да про­да­дат иран­ския нефт на други страни.

***

Ресто­рантът Golden Gates в Ню Йорк бе открит от имигранти от Русия. Това заве­де­ние стана известно заради тра­дици­он­ното руско ястие — пелмени. Но в това отвъдоке­ан­ско заве­де­ние те са най-​скъпите в света благо­да­ре­ние на спе­ци­ал­ната рецепта. Глав­ният гот­вач на Golden Gates използва три вида месо — свин­ско, телешко и месо от лос. Порция от 8 пелмени струва 2400 долара. А порция от 16 пелмени — 4400 долара.

.