Анатолий Шчелкунов представи книга в Москва

Анатолий Шчелкунов представи книга в Москва

Публикувано от:

Повече от 100 българи и руски при­я­тели на Бълга­рия уважиха преми­ерата на книгата на бившия гене­ра­лен кон­сул на Русия във Варна Ана­то­лий Шчел­ку­нов „Кра­со­тата на българ­ската роза”, състо­яла се на 11 март в Гер­бо­вата зала на посол­ството на Бълга­рия в Москва. Орга­ни­за­тори на лите­ра­тур­ната вечер бяха посол­ството на Репуб­лика Бълга­рия в РФи Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за Бълга­рия”. Гостите бяха видни пред­ста­ви­тели на лите­ра­ту­рата и изку­ствата, дипло­ма­ти­че­ски работ­ници и журналисти.

При­състващите бяха при­вет­ствани от посла­ника на Бълга­рия в Рус­ката феде­рация г-​н Бойко Коцев. Пред­се­да­те­лят на Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за Бълга­рия” г-​жа Станка Шопова изпрати поздра­ви­те­лен адрес до г-​н Шчел­ку­нов, в който пожела успех на преми­ерата. От своя страна, авторът благо­дари на г-​н Коцев за гостопри­ем­ството и отбе­ляза, че това е пър­вата пре­зен­тация на книга във всички чужди посол­ства в Москва от нача­лото на 2015 г., която е обявена за Годи­ната на лите­ра­ту­рата в Русия. В пре­зен­таци­ята участваха пред­се­да­те­лят на мос­ков­ската орга­ни­за­ция на Съюза на писа­те­лите на Русия Вла­ди­мир Бояри­нов и сек­ре­та­рят на управ­ле­ни­ето на Съюза на писа­те­лите на Русия и пред­се­да­тел на Клуба на поетите-​дипломати Вла­ди­мир Маса­лов. Г-​н Маса­лов поздрави г-​н Шчел­ку­нов от името на клуба, като под­черта, че в него чле­нува и мини­стърът на външ­ните работи на Русия Сергей Лав­ров. В лите­ра­тур­ната вечер уча­стие взеха още Вале­рий Кузин — гене­ра­лен дирек­тор на рус­кото изда­тел­ство „Кла­сика”, и Павел Тулаев — ръко­во­ди­тел на науч­ния център на Все­сла­вян­ския събор. От българ­ска страна участваха извест­ната пое­теса Елка Няго­лова, капи­тан далечно пла­ване и поче­тен граж­да­нин на Варна Васил Дачев и др. В края на вечерта извест­ната българ­ска певица Грета Ган­чева вдигна пуб­ли­ката на крака с песента „Хубава си моя горо!”./в. Русия днес