Американско радио уличи Порошенко в злоупотреба с власт

Американско радио уличи Порошенко в злоупотреба с власт

Публикувано от:

Аме­ри­кан­ското радио „Сво­бодна Европа/​Свобода” раз­кри­ти­кува пре­зи­дента на Украйна Пьотр Порошенко за зло­упо­треба с пъл­номощи­ята си за защита на соб­ствена недвижима соб­стве­ност в Киев. Спо­ред извърше­ното от радио­станци­ята жур­на­ли­сти­че­ско раз­след­ване, резул­та­тите от което са пуб­ли­ку­вани на англо­е­зич­ната вер­сия на сайта, Порошенко е при­до­бил, използ­вайки властта си, земен парцел до Киевско-​Печорската лавра и е започ­нал стро­и­тел­ство там, което е нанасло ущърб на кул­тур­ния памет­ник от 18-​и век, а след това с пре­зи­дент­ската си власт е пре­ся­къл въз­бу­зе­ното разследване.

Става дума за парцел в жилищ­ния квар­тал „Цар­ско село” на брега на Дне­пър на адрес улица „Ради­ална” №5. В този район е разпо­ложена една от глав­ните забе­лежи­тел­но­сти на укра­ин­ската сто­лица — Киевско-​Печорската лавра, вклю­чена в спи­съка на све­тов­ното наслед­ство на ЮНЕ­СКО. Тери­то­ри­ята на лав­рата и обкръжа­ващите я 220 хек­тара земя се охра­нява от закона. „Без излишен шум в продълже­ние на седем години Порошенко постепенно при­до­бива около един хек­тар земя на посо­че­ния адрес — съобщава радио „Сво­бодна Европа/​Свобода” — Най-​тревожното обаче е, че той е използ­вал сво­ите пре­зи­дент­ски пъл­номощия, за да закрие раз­след­ва­нето около този парцел.”

През 2012 г. въпреки про­те­стите на адми­ни­страци­ята на Киевско-​Печорската лавра и защи­те­ния ста­тут на района край сте­ните на исто­ри­че­ския памет­ник започва стро­и­тел­ство. В ста­ти­ята се отбе­лязва: „По принцип стро­и­тел­ството на такива тери­то­рии не е забра­нено, но то е строго регу­ли­рано и се изис­ква съгла­си­ето на Мини­стер­ството на кул­ту­рата и Наци­о­нал­ната ака­демия на нау­ките. В момента на нача­лото на стро­и­тел­ството обаче нито едно от раз­реше­ни­ята не е било полу­чено.” В резул­тат на това на кул­тур­ния памет­ник от 18-​и век е нане­сен ущърб. Про­ку­ра­ту­рата въз­бужда раз­след­ване, но през октом­ври мина­лата година, когато Порошенко вече пет месеца заема длъж­но­стта пре­зи­дент, то е закрито „поради липса на нарушения”.

Самият Порошенко и негови пред­ста­ви­тели отка­заха комен­тар за радио „Сво­бодна Европа/​Свобода”. Радио­станци­ята напомня, че макар при­върже­ниците на пре­зи­дента да го смя­тат за борец с олигар­хи­ята и корупци­ята, самият той „въпреки пре­диз­бор­ните си обеща­ния така и не се избави от дело­вите си активи, като остава един от най-​богатите хора в Украйна със състо­я­ние около 750 мили­она долара. За година във властта той така и не успя да снижи вли­я­ни­ето на олигар­сите. Всичко това заедно с новите факти за него­вата соб­стве­ност може да пре­диз­вика въпроси за сери­о­з­но­стта на наме­ре­ни­ята му да отдели поли­ти­ката от парите.” Про­ве­де­ното от аме­ри­кан­с­ките жур­на­ли­сти раз­след­ване раз­крива схемата за пре­да­ване на земи от такъв тип чрез съз­да­ване на жилищни коопе­рации и отбе­лязва, че самата сделка изглежда подо­зри­телно: Вземащите реше­ния чинов­ници и пове­чето от поло­ви­ната от орга­ни­зи­ра­ната коопе­рация са имали тесни връзки с Порошенко и Кононенко.