„Активен гражданин” се оказа полезен за Москва

„Активен гражданин” се оказа полезен за Москва

Публикувано от:

Вицекметът на Москва Ана­ста­сия Ракова огласи резул­та­тите от пър­вата година на работа на системата „Акти­вен граж­да­нин”. През това време на сайта ag​.mos​.ru или през мобил­ното при­ложе­ние са про­ве­дени 580 гла­су­ва­ния, въз основа на които вла­стите на сто­лицата са взели повече от 250 реше­ния. Рекор­ден брой сто­ли­чани — над 300 хиляди, са участвали в гла­су­ва­нето по алко­хол­ните енергийни напитки. За една година на сайта са изка­зани повече от 250 мили­она мне­ния, съобщи Ракова.

Благо­да­ре­ние на актив­ното уча­стие на граж­да­ните в Москва са се появили девет нови авто­бусни марш­рута, повече от 180 спортни секции и твор­че­ски кръжоци, в мос­ков­ските пар­кове са били обо­рудвани 10 км вело­алеи, взето е реше­ние за видео­на­блю­де­ние в дет­ските градини.

По идея на издирвателно-​спасителния отряд „Лиза Аерт”, под­крепена от мос­ков­чани в „Акти­вен гражданин”,е стар­ти­рал про­ектът „Намери ме” — по издир­ване на неопо­знати паци­енти в бол­ниците. От яну­ари в иници­а­ти­вата са се вклю­чили над 70 медицин­ски учре­жде­ния и досега са иден­тифици­рани 325-​ма граждани.

Ракова отбе­ляза, че 80% от полз­ва­те­лите на системата са млади и хора на средна въз­раст — от 18 до 45 години. Млади роди­тели най-​често използ­ват възмож­но­стта за връзка с мест­ните вла­сти. По думите на Ракова, през след­ващата година ще бъде напра­вено всичко необ­хо­димо, за да бъде при­вле­чена и ауди­то­ри­ята на по-​зряла въз­раст. Ще се уве­личи и броят на локал­ните гла­су­ва­ния, които са се ока­зали много попу­лярни сред московчани.

Мобил­ното при­ложе­ние за град­ски онлай рефе­рен­думи „Акти­вен граж­да­нин” стар­тира по идея на кмета на Москва Сергей Собя­нин през май 2014 г. Вла­стите редовно поста­вят на обсъж­дане важни за града въпроси. Към момента в системата на елек­трон­ните рефе­рен­думи са реги­стри­рани 1 079 643-​ма граждани.