Молба до Министъра на културата по повод спирането на руските телевизии в България

Изх. № 004/28.02.2022г.

До г-н Атанас Атанасов, Министър на културата на Р. България

Копия до:

Г-н Тошко Йорданов, председател на Комисията по култура и медии в НС на Р. България

Г-жа Бетина Жотева, Председател на Съвета за електронни медии

До проф. д-р Диана Ковачева, Омбудсман на Р. България

Г-н Димитър Йотов, Председател на Комисията за защита на потребителите

Г-жа Снежана Тодорова, Председател на Съюза на журналистите в България

 

МОЛБА

Уважаеми г-н Министър,

Уважаеми дами и господа;

Чрез ръководството на Национално Движение „Русофили” наши членове се обръщат към Вас с остър протест срещу изключването на руски канали от Булсатком.

За нас този акт е скандален. Споменатият доставчик се опитва да ни забрани да се информираме от източници, за които ние сме абонирани и са извършени плащания по сключени договори. Така се нарушават от една страна наши политически и конституционни права, а от друга се нарушават сключените договори.

Ясно е, че поводът за спирането на руските канали е военният конфликт между Русия и Украйна, при който българската държава взе еднозначно страната на Украйна. Известно ни е, че други държави като Литва и Полша също прибегнаха към този произвол. Опитът, който трябва да следва България, не дава никакво основание на предоставящите услуга по разпространение на телевизионни канали оператори да нарушават права.

Смешно звучи аргументът на Булсатком, че спрените телевизионни канали са „дезинформационни“. Позволете на зрителите да преценяват кои източници ги информират и кои ги дезинформират. Опитът да се сглоби някакво временно „Министерство на истината” повтаря по комичен начин една епоха, за която бяхме убедени, че отдавна е в историята и това е недемократичен акт.

Разпространението на руски телевизионни канали чрез сателитни и кабелни доставчици на платена телевизия не се отнася и не влияе на политиката и взетите решения от компетентните български власти.

Държим да подчертаем, че правата, от които ни лишават, са защитени както от Конституцията на Р. България, така и от редица закони. Ще изброим следните:

Конституция на Република България

Чл. 39, ал. 1. Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

Чл. 40, ал. 1. Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.

Чл. 41, ал. 1. Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Чл.10, ал.1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на държавните власти и независимо от границите.

Закон за достъп до обществена информация

Чл. 4, ал. 1. Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

Закон за радиото и телевизията

Чл. 5, ал. 1. Този закон гарантира независимост на доставчиците на медийни услуги и на тяхната дейност от политическа и икономическа намеса.

ал. 2. Не се допуска цензурирането на медийни услуги под каквато и да е форма.

Чл.13, ал.1. Доставчиците на медийни услуги имат право да получават необходимата им информация от държавните и общинските органи, ако тя не съдържа предвидена от закон тайна.

ал.2. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да използват точно и нетенденциозно получената информация.

Закон за задълженията и договорите

Чл.20а, ал.1. Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили.

ал.2. Договорите могат да бъдат изменени, прекратени, разваляни или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основания, предвидени в закона.

Уважаеми г-н Министър,

Ръководството на най-голямата неправителствена организация в България Национално Движение „Русофили” се обръща към Вас с молба и настояване за защита на нашите членове, лишени от информация по груби политически съображения.

Надяваме се, че Вашата позиция на обществен защитник ще ни подкрепи в борбата за елементарни права в една държава, която отдавна претендира за демократичност.

Очакваме Вашето становище.

С уважение,

Николай Малинов

Председател на Националния съвет

на Национално Движение „Русофили”